Postępowanie w sprawach o wykroczenia (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Iwona Bień-Węgłowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu procesowego prawa wykroczeń i praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej: najważniejszych instytucji i zasad procesowego prawa wykroczeń, przesłanek procesowych, uczestników procesu, środków przymusu, postępowania dowodowego, przebiegu procesu, postępowań szczególnych;
C2 - wyrobienie umiejętności prawidłowego używania pojęć z zakresu procesowego prawa wykroczeń oraz posługiwania się w sposób właściwy w mowie i piśmie terminologią procesowego prawa wykroczeń w celu wyjaśnienia i opisu instytucji procesowych;
C3 - wyrobienie umiejętności w zakresie interpretacji przepisów prawnych regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia;
C4 - wyrobienie umiejętności sporządzania pism i innych dokumentów w sprawach o wykroczenia;
C5 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych oraz stawiania jasnych.
Wymagania wstępne
Wymaga się posiadania wiedzy z zakresu prawoznawstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student:
K_W01 - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu procesowego prawa wykroczeń w systemie nauk prawnych i jego relacjach do innych nauk;
K_W02 - zna terminologię z zakresu procesowego prawa wykroczeń, jego specyfikę oraz współcześnie obowiązujące normy prawne;
K_W06 - zna podmioty uczestniczące w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, ich rolę, prawa i obowiązki;
K_W07 - ma wiedzę dotyczącą struktury i właściwości organów rozstrzygających sprawy o wykroczenia;
K_W12 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces stosowania procesowego prawa wykroczeń.
UMIEJĘTNOŚCI
student:
K_U02 - potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu procesowego prawa wykroczeń oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania zachodzących zjawisk prawnowykroczeniowych;
K_U03 - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw wykroczeniowych;
K_U05 - posiada elementarne umiejętności badawcze w zakresie spraw wykroczeniowych;
K_U07 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące postępowania w sprawach o wykroczenia;
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego dla spraw wykroczeniowych;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student:
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
K_K02 widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego;
K_K03 wie, jak w praktyce zawodowej stosować zdobytą wiedzę, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w dziedzinie procesowego prawa wykroczeń;
K_K04 - ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu procesowego prawa wykroczeń;
K_K06 bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna, konwersacja
Treści programowe przedmiotu
Źródła prawa i rodzaje postępowań w sprawach o wykroczenia; najważniejsze instytucje i zasady procesowe; przesłanki procesowe; właściwość i skład sądu w sprawach o wykroczenia; strony, obrońcy i pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; czynności procesowe; postępowanie dowodowe; środki przymusu; czynności wyjaśniające; wniosek o ukaranie jako podstawa wszczęcia postępowania sądowego w sprawie o wykroczenie; postępowanie zwyczajne, specyfika postępowań szczególnych; środki zaskarżenia; nadzwyczajne środki zaskarżenia, odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, zasady rozliczania kosztów procesu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium końcowe w formie testu - warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na min. 50 % pytań
Punktacja ustalana w zależności od ogólnego poziomu egzaminowanych z uwzględnieniem następujących uwag:
Ocena niedostateczna:
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć, zasad oraz instytucji procesowego prawa wykroczeń;
(U) - Student nie potrafi rozwiązywać nieskomplikowanych problemów prawnych oraz stawiać klarownych tez;
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy.
Ocena dostateczna:
(W) - Student posiada elementarną wiedzę, zna wybrane pojęcia, zasady oraz instytucje procesowego prawa wykroczeń;
(U) - Student potrafi rozwiązywać proste problemy prawne oraz stawiać jasne i zrozumiałe tezy;
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować.
Ocena dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna większość pojęć, zasad oraz instytucji procesowego prawa wykroczeń;
(U) - Student potrafi samodzielnie rozwiązywać nieskomplikowane problemy prawne, stawiać klarowne tezy, zdobywać, a także weryfikować informacje korzystając z różnych źródeł;
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie.
Ocena bardzo dobra:
(W) - Student ma usystematyzowaną wiedzę, zna wszystkie wymagane pojęcia, zasady oraz instytucje procesowego prawa wykroczeń oraz zapoznał się z literaturą przedmiotu;
(U) - Student potrafi samodzielnie i efektywnie rozwiązywać problemy prawne, stawiać klarowne tezy;
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, a także zespołu do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Marek, Prawo wykroczeń – materialne i procesowe, wyd. 7, C.H. Beck, Warszawa 2012.
T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, wyd. 4, Lexis Nexis, Warszawa 2012.
M. Bojarski, Z. Świda, Podstawy materialnego i procesowego prawa o wykroczeniach, Wrocław 2008.
Literatura uzupełniająca:
U. Łabuz (red.), Prawo wykroczeń. Repetytorium, Warszawa 2008.
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. 5, C.H. Beck, Warszawa 2011.
T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
A. Skowron, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-21czwartekC-241A 08:20 - 10:00
2020-05-28czwartekC-241A 08:20 - 10:00
2020-06-04czwartekC-241A 08:20 - 10:00
2020-06-15poniedziałekC-241A 08:20 - 10:00