Partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Magdalena Kisała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie podstaw prawnych dotyczących partnerstwa sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych
C2 - Charakterystyka sektora usług komunalnych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość przepisów prawnych dotyczących podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
W2 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student posiada wiedzę dotyczącą celów funkcjonowania administracji samorządowej w kontekście partnerstwa sektora publicznego i prywatnego w sferze usług komunalnych - K_W04
2. student identyfikuje podstawowe problemy administracji samorządowej w wykonywaniu usług komunalnych - K_W06
3. student posiada wiedzę na temat przedmiotu partnerstwa oraz podmiotów, które mogą współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego w wykonywaniu usług komunalnych - K_W07
4. student posiada wiedzę dotyczącą wpływu partnerstwa na rozwój lokalny, rozwój rynku usług komunalnych - K_W012
5. student posiada wiedzę na temat procedur ,w oparciu o które dochodzi do nawiązania partnerstwa w wykonywaniu usług komunalnych - K_W013

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi dokonać analizy wpływu współpracy w wykonywaniu usług komunalnych na funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego - K_U01
2. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, nowoczesnych technologii - K_U04
3. student posiada umiejętności badawcze, na podstawie których potrafi analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych oraz ich wpływ na funkcjonowanie administracji samorządowej - K_U05
4. student potrafi identyfikować przedmiot partnerstwa oraz podmioty, które mogą być stronami współpracy - K_U06
5. student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki wykładu korzystając zarówno z dorobku prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, prakseologii - K_U07
6. student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w zakresie tematyki wykładu - K_U08
7. student potrafi ocenić skutki prawne omawianych regulacji - K_U09
8. student dostrzega związane ze stosowaniem przepisów prawnych pojawiające się dylematy etyczne - K_U014

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego kształcenia i rozwoju - K_K01
2. student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
3. student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, case study
Oglądowe: przedstawianie przykładów dokumentacji, raportów, zestawień
Praktyczne: przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej, rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja tematyki dotyczącej możliwości podjęcia współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, przedmiotu współpracy, prawnych form współpracy. Omówienie podstaw prawnych nawiązywania współpracy znajdujących się w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego oraz materialnego, uzupełnionego zagadnieniami z prawa cywilnego. Wyjaśnienie pojęcia usług komunalnych, współdomeny, omówienie konsekwencji i skutków prawnych współpracy, wpływu współpracy na rozwój lokalny, kwestii rozliczeń finansowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna pojęć z zakresu współpracy sektora publicznego i prywatnego ani podstaw prawnych jej nawiązywania
(U) Student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi badawczych służących analizie aktów normatywnych
(K) Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) Student zna podstawowe pojęcia oraz orientuje się w podstawach prawnych współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
(U) Student potrafi zastosować niektóre narzędzia badawcze służące analizie aktów prawnych
(K) Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) Student zna większość przedstawionych pojęć oraz podstawy prawne nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
(U) Student potrafi zastosować narzędzia badawcze służące analizie aktów prawnych
(K) Student potrafi zorganizować pracę własną
Ocena bardzo dobra
(W) Student zna wszystkie przedstawione pojęcia oraz oraz zna biegle podstawy prawne nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
(U) Student dokonuje biegłej wykładni przepisów prawnych dotyczących nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym
(K) Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bogdan Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2019
Cezary Banasiński, Krzysztof Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2017
Literatura uzupełniająca
Piotr Staszczyk, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Wolters Kluwer Polska 2013
Michał Kania, Partnerstwo publiczno-prywatne, Difin 2018
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-05-28czwartekCI-202 12:30 - 14:10
2020-06-04czwartekCI-202 12:30 - 14:10
2020-06-15poniedziałekCI-202 12:30 - 14:10