Informatyzacja postępowania sądowego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Ganczar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy z zakresu wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym.
C2 - Wykład powinien zaowocować zapoznaniem studentów z funkcjonowaniem e-sądu. Student powinien nabyć umiejętność rozumienia podstawowych pojęć oraz uzyskać wiedzę na temat współczesnych trendów i zmian w podejściu do procesu informatyzacji procedury sądowej.
C3 - Student nabędzie umiejętności analizowania i oceniania funkcjonowania elektronicznego postępowania sądowego, powinien uświadomić konieczności dalszych zmian i reform w zakresie wykorzystania środków ICT.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów IV i V roku prawa, II i III rok administracji, II i III rok europeistyki I-go stopnia, II rok europeistyki II-go stopnia.
W1 - Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego, materialnego prawa administracyjnego oraz technologii informacyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnym z wykorzystaniem technologii informatycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie stosowania technologii informatycznych w procedurze
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania w zakresie opracowania pracy pisemnej
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo
Praktyczne: analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami lub organami,
Treści programowe przedmiotu
Informatyzacja współpracy sądowej w Unii Europejskiej
Doręczenia elektroniczne
E-dowody
Informatyzacja postępowania cywilnego w wybranych państwach
Obieg dokumentów elektronicznych pomiędzy sądami a właściwymi instytucjami
E-dokument
E-protokół
Przekazywanie elektronicznych akt sprawy
Elektroniczne postępowanie upominawcze
E-sąd
Elektroniczne czynności procesowe
Podpis elektroniczny a wymiar sprawiedliwości
Elektroniczne księgi wieczyste
Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Projektowane zmiany prawne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: 20% frekwencja, 20% aktywność na zajęciach, 60 % uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy zaliczeniowej
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: praca zaliczeniowa
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek, INFORMATYZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. TEORIA I PRAKTYKA, WYDAWNICTWO C.H.BECK, WARSZAWA 2015;
2.J. Gołaczyński, Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i wybranych państw, Wolters Kluwer, Warszawa 2009,
3.J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
4.J. Widło, Elektroniczne postępowanie upominawcze, LexisNexis, Warszawa 2010,
5. A. Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta, LexisNexis, Warszawa 2011,
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Gryszczyńska, Nowa księga wieczysta, informatyzacja rejestru publicznego, LexisNexis, Warszawa 2011,
2. A. Kościółek, Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
3. Flaga-Gieruszyńska K. (2014): Wpływ wykorzystywania narzędzi internetowych na efektywność działania sądów cywilnych – wybrane zagadnienia (w:) Prawo Mediów Elektronicznych 2014, nr 1. CBKE, UWr 3-6.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę