Kościelne prawo karne - doktoranckie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie uczestnika studiów doktoranckich do pracy naukowej
C2 - Przygotowanie rozprawy doktorskiej
Wymagania wstępne
W1 - Ukończone studia magisterskie w zakresie prawa kanonicznego i uzyskanie kościelnego stopnia licencjata prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
- student posiada usystematyzowaną wiedzę prawniczą w kontekście przygotowywanej pracy doktorskiej.

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
- student posiada nawyk poszukiwania nowych źródeł wiedzy i samodzielnego pogłębiania wiadomości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
- student posiada przygotowanie do napisania pracy naukowej i prowadzenia badań naukowych.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów z dyskusją; metoda seminaryjna.
Treści programowe przedmiotu
1. Przygotowanie metodologiczne
2. Metodyka pisania rozprawy doktorskiej (zagadnienia ogólne i szczegółowe)
3. Aktualnie dyskutowane w Kościele zagadnienia Kościelnego prawa karnego
4. Prezentacja i dyskusja na temat prac przygotowanych przez doktorantów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena negatywna:
W - student nie posiada wiedzy związanej z kierunkiem badań
U - student nie potrafi zastosować metody naukowej
K - student nie nabył przygotowania do pracy naukowej

Ocena pozytywna:
W - student posiada wiedzę związaną z kierunkiem badań
U - student potrafi zastosować metodę naukową
K - student nabył przygotowanie do pracy naukowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, \"Prawo Kanoniczne\" 28 (1985), n. 1-2, s. 85-96.
2. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
3. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.
4. K. Mikołajczuk, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
5. K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.
6. K. Mikołajczuk, Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
7. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.
8. I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.
9. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009.
10. K. Graczyk, Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999.
11. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.
12. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2006.
13. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.
14. Zasady pisowni słownictwa religijnego, (red.) R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A.G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, “Roczniki Nauk Prawnych” 15 (2005), n. 1, s. 417-435.
2. A.G. Miziński, Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: K. Burczak (red.), „Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, Lublin 2006, s. 61-92.
3. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Chuch. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.
4. H. Wyczawski, Technika pisania pracy magisterskiej, Wrocław 1991.
5. Zasady opracowania maszynopisu wydawniczego dla wydawnictw (przykłady).
6. Zasady wydawania prac dyplomowych w KUL (i innych uczelniach).
7. Słowniki; Encyklopedie itp.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-02-22sobotaCI-400A1 10:50 - 14:10
2020-03-21sobotaCI-400A1 10:50 - 14:10
2020-04-25sobotaCI-400A1 10:50 - 14:10
2020-05-23sobotaCI-400A1 10:50 - 12:30