Postępowanie cywilne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Katarzyna Woch
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W kategorii wiedzy:
- umiejscowienie i zaprezentowanie znaczenia prawa postępowania cywilnego w systemie nauk prawnych;
- przedstawienie terminologii prawniczej z zakresu postępowania cywilnego i jej zastosowania;
- prezentacja wiedzy o źródłach prawa z zakresu postępowania cywilnego i ich hierarchii, a także zasad ich tworzenia i wykładni;
- prezentacja wiedzy o instytucjach procesowych i podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych oraz o zasadach ich funkcjonowania;
- przedstawienie wiedzy o relacjach między sądami cywilnymi w skali krajowej i międzynarodowej;
- zapoznanie z regułami stosowania norm procesowych;
- uporządkowanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych i procesu ich stosowania.
W kategorii umiejętności:
- wykorzystanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa postępowania cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych;
- formułowanie i analiza problemów prawnych i etycznych, posługiwanie się pojęciami prawnymi;
- interpretacja i wykładnia przepisów oraz orzecznictwa w celu rozwiązania problemów prawnych;
- analizowanie przyczyn i przebiegu wybranych sytuacji procesowych i wskazywanie ich skutków prawnych;
- samodzielne merytoryczne argumentowanie prawnicze, wypowiadanie się w sposób precyzyjny przy użyciu języka specjalistycznego;
- samodzielne przygotowanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym;
- przygotowywanie prac dotyczących zagadnień prawnych.
W kategorii kompetencji społecznych:
- uświadomienie poziomu wiedzy i potrzeby jej aktualizowania;
- ukierunkowanie na odpowiednią ocenę priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbałość o terminową i efektywną realizację zadań jako podstawa funkcjonowania uczestnika postępowania cywilnego;
- uświadomienie wagi zachowania się w sposób profesjonalny;
- motywowanie do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;
- wdrożenie do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy.
Wymagania wstępne
Student posiada podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych; zna ogólne zasady tworzenia i stosowania prawa; zna i rozumie zasady wykładni prawa wiedzy z zakresu teorii prawa, prawa cywilnego (części ogólnej, zobowiązań, prawa rzeczowego), prawa ustrojowego; posługuje się specjalistyczną terminologią prawniczą; potrafi analizować treść norm prawnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY student
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk, ma wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa postępowania cywilnego w systemie nauk prawnych
K_W02 ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa; rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu postępowania cywilnego
K_W04 ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu postępowania cywilnego i ich hierarchii, zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa postępowania cywilnego
K_W06 ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych oraz o zasadach ich funkcjonowania
K_W07 ma podstawową wiedzę o instytucjach procesowych i organizacji postępowania cywilnego; zna i rozumie sposoby ich funkcjonowania
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej; ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
K_W09 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym
K_W10 zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla postępowania cywilnego
K_W12 ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości
K_W16 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z wiedzą z zakresu postępowania cywilnego
K_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa postępowania cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych
K_U03 posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu postępowania cywilnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U05 formułuje i analizuje problemy prawne, dobiera metody i narzędzia badawcze, opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych pojawiających się w toku postępowania cywilnego (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury)
K_U06 właściwie analizuje przyczyny i przebieg wybranych sytuacji procesowych i wskazuje ich skutki prawne
K_U07 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień postępowania cywilnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny, zarówno ze specjalistami, jak i osobami spoza ich grona,
a także K_U09, K_U10, K_U11, K_U12

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K02, K_K03 odpowiednio ocenia priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
- słowne: wykład, dyskusja
- oglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo
- praktyczne: analiza norm prawnych i orzecznictwa, przygotowanie pism procesowych i sądowych, rozwiązywanie kazusów.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie postępowania cywilnego i sprawy cywilnej.
Normy procesowe. Funkcje postępowania cywilnego.
Rodzaje postępowania cywilnego.
Źródła prawa procesowego cywilnego.
Przesłanki procesowe. Droga sądowa w sprawach cywilnych. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do postępowania karnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
Naczelne zasady postępowania cywilnego.
Podmioty postępowania cywilnego: sąd (organizacja sądownictwa, skład, właściwość), referendarze sądowi.
Strony i uczestnicy postępowania. Atrybuty strony procesowej (zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa).
Współuczestnictwo procesowe. Następstwo procesowe. Przekształcenia procesowe w procesie. Przypozwanie. Interwencja główna i uboczna. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa
Przedstawicielstwo ustawowe. Pełnomocnictwo procesowe. Pomoc prawna z urzędu.
Udział Prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, rzecznika konsumentów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów w postępowaniu.
Koszty postępowania cywilnego.
Czynności procesowe. Pisma procesowe. Doręczenia. Terminy w postępowaniu cywilnym.
Przedmiot postępowania cywilnego. Rodzaje powództw.
Postępowanie mediacyjne i pojednawcze. Ugoda sądowa.
Sądownictwo polubowne.
Posiedzenia sądowe. Przebieg rozprawy.
Obrona pozwanego w procesie.
Zawieszenie i umorzenie postępowania.
Postępowanie dowodowe. Środki dowodowe.
Orzeczenia sądowe. Rodzaje orzeczeń (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty). Rektyfikacja orzeczeń. Prawomocność, wykonalność, skuteczność orzeczeń.
Środki zaskarżenia. Apelacja i zażalenie.
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Skarga kasacyjna. Skarga o wznowienie postępowania. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Skarga nadzwyczajna.
Postępowania odrębne – zagadnienia wybrane.
Postępowanie nieprocesowe – przepisy ogólne i wybrane rodzaje postepowań.
Podstawowe instytucje i zasady postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Podstawowe instytucje międzynarodowego postępowania cywilnego, jurysdykcja krajowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ZALICZENIE ĆWICZEŃ:
5% - obecność na wszystkich zajęciach
20% - aktywność na zajęciach
75% - kolokwia
Do uzyskania oceny dostatecznej konieczne jest uzyskanie co najmniej 125 pkt, które można uzyskać:
- 180 pkt z kolokwiów (6 kolokwiów, za każde z nich można uzyskać 30 punktów)
- 10 pkt za obecność na wszystkich zajęciach
- 10 pkt za przygotowanie uzgodnionych sprawozdań z rozpraw sądowych
- 25 pkt za dodatkową aktywność na zajęciach i poza nimi w formach uzgodnionych z prowadzącym zajęcia.
Punktacja:
206 pkt i więcej - 5,0
186-205 pkt - 4,5
166-185 pkt - 4,0
146-165 pkt - 3,5
125-145 pkt - 3,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Postępowanie cywilne, aut. J. Jodłowski i in., wyd. 8, Warszawa 2016.
W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 12, Warszawa 2016.
J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucje w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.
A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. 16, Warszawa 2017.
Komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego

Literatura uzupełniająca:
P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, wyd. 5, Warszawa 2017.
P. Cioch, E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie cywilne. Testy, ćwiczenia, diagramy, Warszawa 2012.
H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, wyd. 6, Warszawa 2015.
Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012.
P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2011.
E. Gapska, J. Studzińska, Postępowanie nieprocesowe, wyd. 2, Warszawa 2017.
K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, wyd. 2, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę