Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Dębińska-Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W kategorii wiedzy:
C1- prezentacja metod i narzędzi umożliwiających opis i analizę podstawowych instytucji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
C2- przekazanie informacji umożliwiających umiejscowienie prawa cywilnego w systemie nauk prawnych,
C3- zaznajomienie studentów z terminologią prawniczą z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz zasygnalizowanie istnienia praktycznych aspektów jej zastosowania.
W kategorii umiejętności:
C1- wykształcenie u studentów umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, interpretację oraz wykładnię przepisów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
C2- skłonienie studentów do refleksji nad konkretnymi pojęciami i instytucjami z zakresu części ogólnej prawa cywilnego w celu dostrzeżenia ich wpływu na funkcjonowanie i sytuację prawną jednostki (zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, ubezwłasnowolnienie).
W kategorii kompetencji społecznych:
C1- organizacja pracy w grupach, pozwalająca na konfrontację skrajnych stanowisk, a zarazem nabywanie przez studentów kompetencji społecznych w zakresie przyjmowania i wyznaczania zadań, kształtowania elementarnych umiejętności organizacyjnych pozwalających na realizację zakładanych celów,
C2- uświadomienie studentom znaczenia przestrzegania zasad etyki w praktyce prawniczej i pracy naukowej.
Wymagania wstępne
W1 Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów II roku prawa.
W2 Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa rzymskiego prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem systematyki pandektowej, klasyfikacji zdarzeń prawnych, jak i podstawowej siatki pojęciowej z zakresu rzymskiego prawa osobowego (osoba fizyczna, nasciturus, osoba prawna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych).
W3 Od studentów wymagana jest także znajomość terminologii z zakresu prawoznawstwa, w zakresie dotyczącym hierarchii i źródeł norm prawa, obowiązywania prawa w ujęciu formalnym oraz zasad wykładni prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu prawa cywilnego w zbiorze norm prawa prywatnego,
K_W03- zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
K_W04- ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa cywilnego materialnego i hierarchii norm prawnych. Identyfikuje ogólne zasady tworzenia prawa cywilnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej),
K_W05- rozpoznaje i rozumie zasady wykładni prawa cywilnego,
K_W06- wyróżnia podstawowe cechy i funkcje prawa cywilnego. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilnoprawnych,
K_W07- dysponuje podstawową wiedzą o różnych rodzajach instytucji prawa prywatnego, pogłębioną w odniesieniu do instytucji umiejscowionych w księdze I Kodeksu cywilnego (ubezwłasnowolnienie, przedsiębiorstwo, firma, pełnomocnictwo),
K_W10- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa cywilnego materialnego, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawa cywilnego a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu części ogólnej prawa cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych,
K_U03- posiada umiejętność posługiwania się pojęciami z zakresu części ogólnej prawa cywilnego (termin, forma czynności prawnej, oferta) w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych (przedawnienie, konwalidacja, konwersja, zawarcie umowy),
K_U04- samodzielnie zdobywa i rozwija swoje umiejętności z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) tj. akty normatywne, zalecana literatura podstawowa i uzupełniająca, zbiory orzecznictwa, w tym z nowoczesnych technologii (dostępne na terenie Uczelni systemy informacji prawnej),
K_U07- w sposób precyzyjny i spójny wypowiada się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego (oświadczenie woli, nadużycie prawa podmiotowego) przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych tj. teoria woli, teoria obiektywna, teoria zaufania; teoria zewnętrzna i teoria wewnętrzna nadużycia prawa podmiotowego),
K_U09- posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów przedstawicieli doktryny. Stawia tezy, trafnie formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
K_U12- dostrzega i analizuje dylematy etyczne, np. związane z brakiem normatywnie przyznanej zdolności prawnej nasciturusa na gruncie obowiązujących przepisów, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze prawa cywilnego (brak umocowania organu osoby prawnej przy zawarciu umowy, brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie,
K_K03- potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań w ramach przyswajania treści programowych z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
K_K06- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu części ogólnej prawa cywilnego,
K_K07- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w ramach ćwiczeń z zakresu części ogólnej prawa cywilnego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, opis, referat, lektura.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
2018-10-04- zajęcia organizacyjne, pojęcie prawa cywilnego,
2018-10-11- zasady prawa cywilnego,
2018-10-18- prawo podmiotowe,
2018-10-25- podmioty prawa cywilnego cz. I- osoby fizyczne
2018-11-08- podmioty prawa cywilnego cz. II- osoby prawne i jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 33 (1) k.c, przedmiot stosunków cywilnoprawnych,
2018-11-15- KOLOKWIUM- test: 35 pytań 1-krotnego wyboru
2018-11-22- czynności prawne cz. I- pojęcie, klasyfikacja, oświadczenie woli, wykładnia oświadczeń woli,
2018-11-29- czynności prawne cz. II- wady oświadczenia woli, sankcje wadliwości czynności prawnej
2018-12-06- czynności prawne cz. III- sposoby zawierania umów,
2018-12-13- czynności prawne cz. IV- forma czynności prawnej,
2018-12-20- dobra osobiste,
2018-01-03- KOLOKWIUM- forma ustna,
2018-01-10- przedstawicielstwo,
2018-01-17- przedawnienie, terminy zawite, zasada nieretroakcji,
2018-01-24- KOLOKWIUM USTNE (3 pytania), zaliczenie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposób realizacji:
zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym KUL
Warunki zaliczenia przedmiotu:
uzyskanie oceny pozytywnej z 3 kolokwiów.
Metody i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
- 1 kolokwium pisemne: test składający się z 35 pytań jednokrotnego wyboru,
- 2 kolokwia ustne.
Warunkiem zaliczenia kolokwium pisemnego jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.
Warunkiem zaliczenia kolokwium ustnego jest prawidłowa odpowiedź na 3 z 5 zadanych pytań.
Istnieje możliwość podwyższenia o pół stopnia oceny końcowej w oparciu o kryteria tj. 100 % frekwencja i aktywność na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3 kolokwiów. W trakcie semestru studentowi przysługuje prawo poprawy każdego z kolokwiów w formie ustnej w godzinach konsultacji prowadzącego zajęcia (poniedziałek, godz. 16.40-18.20, C-706).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne- część ogólna, Warszawa 2018.
2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne- część ogólna, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. U. Ernest, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2013,
2. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2014.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę