Prawo cywilne - część ogólna (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Dębińska-Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa cywilnego
oraz normami tego prawa obowiązującymi w Polsce
2. wyjaśnienie specyfiki prawa cywilnego oraz zasad właściwych dla tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem różnic w odniesieniu do innych gałęzi prawa.
3. Zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa cywilnego, takimi, jak w szczególności: prawo podmiotowe, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych osobowość prawna, oświadczenie woli, przedstawicielstwo, przedawnienie
4. Zapoznanie z zasadami prawa międzyczasowego w celu rozwiązywania kolizji norm prawnych w czasie.
5. Zapoznanie z podstawową problematyką praw podmiotowych, w tym z istotą tych praw oraz ich nabywaniem, utratą, nadużyciem i ochroną.
6. Zapoznanie z podstawową problematyką podmiotowości prawnej, w tym zagadnieniem osoby fizycznej i prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadające osobowości prawnej a wyposażonej w zdolność prawną; zdolności prawnej , zdolności do czynności prawnych.
7. Zapoznanie z pojęciem i istotą dóbr osobistych oraz zasadami ich ochrony.
8. Zapoznanie z problematyką czynności prawnych, w tym z ich pojęciem, treścią, rodzajami, zawieraniem, oraz wykładnią oświadczeń woli i zagadnieniem ich wadliwości.
9. Zapoznanie z problematyką pozostałych instytucji prawnych, takich, jak przedstawicielstwo, przedawnienie i terminy zawite.
10. Zapoznanie z technikami pozyskiwania wiedzy
i najnowszych informacji (orzecznictwa) z zakresu prawa cywilnego.

Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności w identyfikowaniu i interpretacji relacji cywilnoprawnych,
2. wyrobienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa cywilnego, w szczególności wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji i pojęć cywilnoprawnych;
3. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł prawa cywilnego oraz orzecznictwa, interpretacji przepisów cywilnoprawnych oraz posługiwania się orzecznictwem w zakresie prawa cywilnego;
4. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych;
5. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie
i piśmie terminologią cywilnoprawną
i używania tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały;
6. wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę podstawowych problemów cywilnoprawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowań i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązanie tych problemów;
7. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów cywilnoprawnych, analizowania stanu prawnego, stawiania jasnych tez oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzę do rozstrzygania teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu relacji społecznych i gospodarczych będących przedmiotem zainteresowania części ogólnej prawa cywilnego.
8. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie podstawowymi pojęciami i terminologią prawa cywilnego oraz umożliwienie samodzielnego zdobywanie wiedzy i informacji w tym zakresie
9. wyrobienie umiejętności używania norm etycznych przy rozstrzyganiu problemów prawnych

Kompetencje społeczne:
1. uświadomienie potrzeby ciągłego pozyskiwania wiedzy i informacji
2. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania;
3. wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowe i życiu codziennym;
4. wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów, refleksji na etycznymi problemami
Wymagania wstępne
W1. Znajomość podstawowych pojęć języka prawnego i prawniczego, w tym posiadanie wiedzy z zakresu teorii państwa i prawa, prawa rzymskiego oraz znajomość i rozumienie podstawowych zagadnień z zakresu logiki prawniczej
W2. Umiejętność logicznego myślenia, samodzielnego formułowania wypowiedzi
W3. Umiejętność pracy w zespole
W4. Umiejętność dokonywania wykładni przepisów obowiązującego prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauki prawa cywilnego w systemie nauk i relacjach do innych nauk, w tym z innych gałęzi prawa
K_W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawa cywilnego.
K_W03 zna terminologię z zakresu prawa cywilnego części ogólnej, jego specyfikę oraz współcześnie obowiązujące normy prawne w tym zakresie
K_W04 zna źródła prawa cywilnego oraz sposoby i zasady ich tworzenia oraz obowiązywania
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni nor prawa cywilnego
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania, w relacji do prawa cywilnego
K_W07 ma podstawową wiedzę o zasadniczych instytucjach cywilnoprawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych.
K_W09 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na kształtowanie się podstawowych instytucji cywilnoprawnych.
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa cywilnego oraz orzecznictwa, w celu omawiania instytucji tego prawa

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z przedmiotem regulacji cywilnoprawnych,
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego części ogólnej w celu analizowania i interpretacji konkretnych zjawisk społecznych, gospodarczych i prawnych
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie cywilnym w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych – interpretacja stanu faktycznego i zastosowanie przepisów prawnych
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań i do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i informacje z różnych źródeł oraz umie je weryfikować
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę podstawowych problemów cywilnoprawnych, dobór metod i narzędzi badawczych
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w prawie cywilnym, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji tego prawa
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności i rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania
i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa cywilnego
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa cywilnego części ogólnej oraz refleksji nad dylematami etycznymi
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata
Oglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe, prezentacja orzecznictwa, dokumentów
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Zasady prawa międzyczasowego. Stosunek cywilnoprawny. Pojęcie prawa podmiotowego. Postacie i rodzaje praw podmiotowych. Nabycie i utrata prawa podmiotowego. Nadużycie prawa podmiotowego. Zasady rozstrzygania kolizji praw podmiotowych. Osoby fizyczne – zagadnienia wstępne. Zdolność prawna – pojęcie i zakres, sytuacja prawna nasciturusa, uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie zgonu. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych – pojęcie, brak zdolności do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych, pełna zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie. Osoby prawne. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną. Dobra osobiste. Czynność prawna – pojęcie, sposoby zawierania umów, wykładnia oświadczeń woli, rodzaje czynności prawnych. Treść czynności prawnej. Wady oświadczenia woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Przedawnienie i terminy zawite
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu:
10 % aktywność na zajęciach ,
20 % rozwiązywanie kazusów, udział w praktycznych zadaniach,
70 % zaliczenie kolokwiów cząstkowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo cywilne – część ogólna, C. H. Beck;
Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, C. H. Beck;

uzupełniająca
A. Wolter, J. Ignatowicz, K Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis;
Z. Radwański (red.) System prawa prywatnego, C. H. Beck;
Baza orzeczeń SIP Lex i Legalis.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę