Prawoznawstwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej widzy i terminologii w zakresie nauk prawnych.
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w interpretacji zjawisk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych.
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Wymagania wstępne
Posiadanie ogólnej wiedzy na temat prawa, życia społecznego, instytucji publicznych i zawodów prawniczych. Student ma zdolność do organizowania własnego warsztatu pracy. Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny. Potrafi przyjmować i przekazywać zadania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk.
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi obserwować zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, analizować i wiązać z poszczególnymi dziedzinami wiedzy prawniczej.
K_U02 potrafi stosować podstawową wiedzę prawniczą do różnych sfer i zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa.
Un_P_U01 Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość stopnia swojej wiedzy i umiejętności.
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
K_K07 traktuje swoją pracę i przygotowuje się do niej w sposób odpowiedzialny
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Zajęcia ćwiczeniowe opierają się na pracy w grupach, pracy z tekstami prawnymi i prawniczymi. Studenci wygłaszają referaty, dyskutują i uczą się argumentować.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia ćwiczenia podejmują i rozszerzają następujące zagadnienia:
metody badań nauk prawnych, normy prawne, moralne i inne normy społeczne,
prawo a polityka, prawo jako zjawisko językowe, pojęcie i budowa normy prawnej, budowa aktu normatywnego, rodzaje przepisów prawnych, pojęcie i budowa systemu prawa, problematyka obowiązywania prawa, funkcje prawa, źródła prawa, pojęcie i rodzaje stosowania prawa, pojęcie i rodzaje wykładni prawa, rozumowania prawnicze, pojęcie stosunku prawnego, pojęcie, zasady i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wygłoszenie 1 referatu, pozytywnie zaliczone 3 kolokwia (test, warunkiem pozytywnego zaliczenia jest uzyskanie przynajmniej 6 prawidłowych odpowiedzi na 10 pytań).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Chauwin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Warszawa 2017.
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004.
Literatura pomocnicza:
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005.
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131.
K. Dobrzeniecki, M. Korycka-Zirk, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010.
P. Byrczek, M. Pilch (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, Warszawa 2007.
S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996.
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 2, Warszawa 2002.
B. Bix, Jurisprudence. Theory and Context, ed. 5, London 2009.
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2002.
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd. 2, Liber, Warszawa 1997.
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004, Kraków 2004.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę