Zobowiązania - część szczegółowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zakrzewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z instytucjami prawa zobowiązań – część szczegółowa.
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa zobowiązań – część szczegółowa i jego tendencji rozwojowych zarysowanych w ustawodawstwie, piśmiennictwie i orzecznictwie SN.
C3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; krytycznej weryfikacji stanowisk prezentowanych w związku z problemami, jakie pojawiają w prawie zobowiązań – część szczegółowa.
C4 - wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce wykonywania zawodu.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu teorii prawa i prawa cywilnego – część ogólna.
W2 - znajomość zagadnień z zakresu zobowiązań – część ogólna.
Inne dodatkowe wymagania:
W1 – zainteresowanie problematyką prawa cywilnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(w) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student: zna i definiuje terminologię z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa - K_W03, zna, rozumie i stosuje reguły interpretacji prawa zobowiązań – część szczegółowa - K_W03.
Ma podstawową wiedze o wszystkich instytucjach prawa zobowiązań – część szczegółowa oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych z zakresu części szczegółowej prawa zobowiązań ujętych w art. 535 n. k.c. Zna i rozumie zasady funkcjonowania tych instytucji K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
(U) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student: potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa w celu interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych - K_U03, posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z prawa zobowiązań – część szczegółowa, opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa (interpretacja, wykładnia przepisów prawa zobowiązań - K_U05, potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji prawa zobowiązań – część szczegółowa - K_U07, posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy w zakresie tematyki prawa , trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawa zobowiązań – część szczegółowa - K_U09, potrafi samodzielnie rozwiązywać proste i zaawansowane problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań - K_U10.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K) - student potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności podejmowanej przez podmioty występujące na obszarze prawa zobowiązań – część szczegółowa K_K03, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy K_K07.
Przedsiębiorczość
Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości Un_P_W01
Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie Un_P_K01
Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery Un_P_K01
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, analiza orzecznictwa, studium przypadku, dyskurs, dialog sokratejski.
Treści programowe przedmiotu
Systematyka części szczegółowej prawa zobowiązań, sprzedaż – pojęcie, prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego, rękojmia i gwarancja, szczególne rodzaje sprzedaży, odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, darowizna – pojęcie i prawa i obowiązki stron, odwołanie darowizny, kontraktacja – pojęcie i prawa i obowiązki stron, najem w ogólności – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, zakończenie najmu, najem lokali, najem podlegający ustawie o ochronie praw lokatorów (…), czynsz, prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego, użyczenie – pojęcie, leasing – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa zlecenia – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, ustanie zlecenia, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, umowa o dzieło – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa agencyjna – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, pożyczka – pojęcie oraz prawa i obowiązki dającego i biorącego pożyczkę, depozyt nieprawidłowy, umowa kredytu – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, umowa rachunku bankowego – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, poręczenie – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron, gwarancja bankowa, umowa ubezpieczenia – pojęcie oraz prawa i obowiązki stron.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia polega na egzaminie pisemnym w postaci testu jednokrotnego wyboru. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów za zaznaczenie prawidłowych ocen. Ocena niedostateczna - mniej niż 50% zdobytych punktów; ocena dostateczna minimum 50% zdobytych punktów. Ocena dobra 70% zdobytych punktów; ocena bardzo dobra 90% zdobytych punktów.
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna i nie definiuje terminologii z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa, nie zna, nie rozumie i nie stosuje reguł interpretacji prawa zobowiązań– część szczegółowa.

(U) - student nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa w celu interpretacji zjawisk społecznych i gospodarczych, nie posiada umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych z prawa zobowiązań – część szczegółowa, nie opracowuje i nie prezentuje wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań – część szczegółowa (interpretacja, wykładnia przepisów prawa zobowiązań), nie potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią prawa zobowiązań – część szczegółowa, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji prawa zobowiązań – część szczegółowa, nie posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, nietrafnie formułuje wnioski oraz nie tworzy syntetycznych podsumowań i oceny wybranych problemów prawa zobowiązań – część szczegółowa, nie potrafi samodzielnie rozwiązywać prostych i zaawansowanych problemów prawnych, nie stawia jasnych tezy oraz nie wykorzystuje zdobytej wiedzy w celu trafnego formułowania podsumowań.

(K) - student nie potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności podejmowanej przez podmioty występujące na obszarze prawa zobowiązań – część szczegółowa, nie przygotowuje się odpowiedzialnie do swojej pracy.

Ocena dostateczna
opis skrócony - student opanowuje większość wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu wskazanego powyżej.

Ocena dobra
opis skrócony - student opanowuje większość wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu wskazanego powyżej.

Ocena bardzo dobra
opis skrócony - student opanowuje całość wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu wskazanego powyżej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017;
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999.

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, Warszawa 2016;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa, 2017;
Kodeks cywilny Komentarz. Tom 4. Zobowiązania Część szczególna. (art. 535-764(9)), red. M. Habdas, M. Fras, 2018
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin