Sądowa ochrona rodziny (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie materialnych norm prawnych zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz norm formalnych zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowań sądowych toczących się z udziałem członków rodziny, a w szczególności praw i obowiązków członków rodziny w poszczególnych postępowaniach sądowych. Zdobędzie wiedzę w zakresie terminologii prawniczej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Ponadto zdobędzie wiedzę co do podstawowych cech i funkcji prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Zdobędzie pogłębioną wiedzę w przedmiocie wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), a także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej (materialnej i formalnej) znajdującej się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego w trakcie postępowania sądowego toczącego się z udziałem członków rodziny. Ponadto zdobędzie umiejętność sprawnego porozumiewania się z poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie stosowania normy prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz odpowiedniej dla sprawy normy z zakresu postępowania cywilnego.
Wymagania wstępne
Aby student mógł efektywnie uczestniczyć w zajęciach „Sądowa ochrona rodziny” powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowym z prawa cywilnego, prawa karnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego (postępowania cywilnego - ewentualnie)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego i rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych. (K_W03; K_W08)
2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach sądów oraz spraw sądowych toczących się z udziałem członków rodziny. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania tychże instytucji. (K-W07)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (rodzinnych i opiekuńczych). Ponadto potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny). (K_U03, K_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w zakresie rozwiązywania określonego problemu prawnego dotyczącego poszczególnych członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym). (K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym). (K_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu polskiego prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowania cywilnego. (K_K06)
Metody dydaktyczne
Dla wykładu:
słowne: wykład
praktyczne: dyskurs, gry symulacyjne, praca w grupach, analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
Wykład „Sądowa ochrona rodziny” obejmuje treści zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Kodeksie postępowania cywilnego (w ujęciu teoretycznym), ale tylko w odniesieniu do postępowań sądowych toczących się z udziałem poszczególnych członków rodziny. Dotyczy to zarówno postępowań o charakterze procesowym, jak i nieprocesowym. Ponadto uszczegółowione będą prawa i obowiązki członków rodziny w poszczególnych postępowaniach sądowych.
Ciekawą cechą wskazanego wykładu jest to, iż w jego trakcie organizowane są symulacje spraw sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Studenci otrzymują scenariusze spraw sądowych, przygotowują się do symulacji, a następnie przeprowadzają ją w trakcie wykładu. Elementy teoretyczne wykładu odpowiadają tematyce symulacji spraw sądowych.

1. Zajęcia organizacyjne
Część pierwsza – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu teoretycznym
2. Sprawy o kontakty rodziców z dzieckiem i o ich wykonywanie
3. Sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej
4. Sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej
5. Sprawy o przysposobienie
6. Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
7. Sprawy o alimenty
8. Sprawy o ustalenie ojcostwa i łącznie z nimi dochodzone roszczenia
Część druga – Sądowa ochrona rodziny w ujęciu praktycznym
9. Symulacja sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
10. Symulacja sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej
11. Symulacja sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej
12. Symulacja sprawy o przysposobienie
13. Symulacja sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
14. Symulacja sprawy o alimenty na dziecko
15. Symulacja sprawy o ustalenie ojcostwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej.
Student odpowiada na 3 pytania dotyczące:
- tematyki zajęć na których przeprowadzał symulację rozprawy,
- tematyki spraw sądowych toczących się z udziałem małżonków,
- tematyki spraw sądowych ze stosunków między rodzicami a dziećmi.
Student otrzymuje ocenę pozytywną jeśli odpowie co najmniej na dwa pytania.

Niedostateczny

(W)
Nie ma pogłębionej wiedzy do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
Nie potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Dostateczny
(W)
Na poziomie podstawowym ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W podstawowy sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Dobry
(W)
Na poziomie średnim ma pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W średni sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego osobom mającym status członków rodziny (którzy uczestniczą w określonym postępowaniu sądowym).

Bardzo dobry
(W)
Na poziomie wysokim wykazuje pogłębioną wiedzę do wybranych struktur i organizacji (kojarzonych ze sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi), także o podmiotach uczestniczących w sprawach sądowych należnych to spraw rodzinnych i opiekuńczych.
(U)
W odpowiedni sposób potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (także postępowania cywilnego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tegoż prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów (w szczególności z uczestniczącymi w danym postępowaniu członkami rodziny).
(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i pomocy p
Literatura podstawowa i uzupełniająca
- Literatura podstawowa
1. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 9, Warszawa 2018.
2. K. Gromek. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników, Praxis 2017.
3. G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017.
4. K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.
5. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 5, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca:
1. M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 5, Warszawa 2014.
2. J. Ignaczewski, Komenatrz do spraw rodzinnych, Warszawa 2012.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin