Sądownictwo administracyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jerzy Parchomiuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, a także z normami regulującymi sądowoadministracyjne prawo ustrojowe i procesowe; wyjaśnienie specyfiki i cech ustrojowego i procesowego prawa z zakresu sądownictwa administracyjnego ze wskazaniem ich celów i funkcji;
C2 - wyjaśnienie budowy i zasad wykładni norm ustrojowych i procesowych w prawie o sądach administracyjnych; zapoznanie z podstawowymi instytucjami procesowymi procedury sądowoadministracyjnej, ich wzajemnymi relacjami i sposobami funkcjonowania;
C3 - przekazanie uporządkowanej wiedzy o stosowaniu sądowoadministracyjnych norm proceduralnych.
C4 - wyrobienie umiejętności co do posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu teorii i ustroju sądownictwa administracyjnego oraz prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów III i IV roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu teorii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego oraz materialnego i ustrojowego prawa administracyjnego. Zalecana jest znajomość procesowego prawa administracyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1: Student zna i rozumie terminologię z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego (K_W03);
W_2: ma podstawową wiedzę o źródłach prawa ustrojowego z zakresu sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego (K_W04);
W_3: zna i rozumie zasady wykładni oraz budowę norm ustrojowych i procesowych w zakresie sądownictwa administracyjnego (K_W05);
W_4: zna podstawowe cechy postępowania sądowoadministracyjnego oraz ma wiedzę na temat podmiotów uczestniczących tym postępowaniu; rozumie i odróżnia funkcje prawa ustrojowego i procesowego w zakresie sądownictwa administracyjnego (K_W06);
W_5: ma podstawową wiedzę o instytucjach prawa ustrojowego sądownictwa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz o łączących je relacjach; rozumie sposoby funkcjonowania tych instytucji (K_W07);
W_6: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie sądowoadministracyjnych norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (K_W12).

UMIEJĘTNOŚCI
U_1: Student: posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych (K_U03);
U_2: potrafi samodzielnie zdobywać i weryfikować wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii (K_U04);
U_3: potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące zagadnień z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, potrafi formułować podstawowe pisma procesowe (K_U07);
U_4: potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego oraz porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny (K_U08);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_1: Student: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01);
K_2: potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań (K_K03);
K_3: potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności (K_K06);
K_4: odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy (K_K07)
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja.
Oglądowe: orzecznictwo, akty prawne.
Treści programowe przedmiotu
Historia sądownictwa administracyjnego na świecie i w Polsce. Modele sądownictwa administracyjnego w Europie. Ustrój wewnętrzny sądów administracyjnych w Polsce. Sędziowie sądów administracyjnych. Asesorzy i referendarze sądowi. Zakres kognicji sądów administracyjnych. Podmioty postępowania przed sądem administracyjnym. Pełnomocnictwo w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Przesłanki dopuszczalności skargi. Legitymacja do wniesienia skargi. Tryb i termin wniesienia skargi, wymogi formalne. Skutki zaskarżenia aktu do sądu. Zbieg nadzwyczajnego postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem adm. Postępowanie mediacyjne. Postępowanie uproszczone. Zawieszenie postępowania. Umorzenie postępowania. Granice rozpoznania i orzekania przez WSA. Rodzaje orzeczeń sądu administracyjnego. Wyroki (rozstrzygnięcia) sądu I instancji. Modele środków odwoławczych w postępowaniach sądowych. Skarga kasacyjna – przedmiot i wymogi formalne. Podstawy zaskarżenia (podstawy kasacyjne). Przebieg postępowania kasacyjnego. Zażalenie – przedmiot i wymogi formalne, przebieg postępowania zażaleniowego. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu adm. Uchwały NSA. Koszty postępowania przed sądami administracyjnymi. Prawo pomocy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W): Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; nie zna źródeł prawa w tym zakresie; nie zna podstawowych instytucji sądownictwa administracyjnego; nie zna podstawowych cech postępowania i podmiotów uczestniczących w nim.
(U): Student nie umie posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych; nie potrafi precyzyjnie omawiać zagadnień z tego zakresu, nie potrafi sporządzić podstawowych pism procesowych.
(K): Student nie bierze odpowiedzialności za powierzone mu zadania; nie rozumie potrzeby kształcenia przez całe życie.
Ocena dostateczna:
(W): Student zna, choć nie w pełnym zakresie podstawową terminologię prawniczą z zakresu z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; zna podstawowe źródła prawa w tym zakresie, zna w podstawowym stopniu cechy i funkcje postępowania oraz podmioty uczestniczące w nim.
(U): Student potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych; potrafi w podstawowym stopniu omawiać zagadnień z tego zakresu, jest w stanie sporządzić podstawowe pisma procesowe.
(K): Student bierze w podstawowym stopniu odpowiedzialność za powierzone zadania; rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, choć nie w pełni zdaje sobie sprawę z jej konsekwencji.

Ocena dobra:
(W): Student dobrze zna terminologię prawniczą z zakresu z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; zna źródła prawa w tym zakresie, cechy i funkcje postępowania oraz podmioty uczestniczące w nim.
(U): Student potrafi dobrze posługiwać się podstawowymi pojęciami prawnymi z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych; potrafi dobrze omawiać zagadnienia z tego zakresu, potrafi sporządzić podstawowe pisma procesowe.
(K): Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i jest świadomy jej konsekwencji.
Ocena bardzo dobra:
(W): Student bardzo dobrze zna terminologię prawniczą z zakresu z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; bardzo dobrze zna źródła prawa w tym zakresie, cechy i funkcje postępowania oraz podmioty uczestniczące w nim.
(U): Student potrafi bardzo dobrze posługiwać się pojęciami z zakresu ustroju sądownictwa administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych; potrafi dobrze omawiać zagadnienia z tego zakresu, potrafi sporządzić wszystkie niezbędne pisma procesowe.
(K): Student bierze w pełni odpowiedzialność za powierzone mu zadania; potrzeba uczenia się przez całe życie jest istotną dyrektywą jego działań.

Weryfikacja zakładanych efektów:
Egzamin ustny. Zestaw 3 pytań opisowych, losowany przez studenta; lista zagadnień zaliczeniowych przedstawiona na pierwszych zajęciach; warunkiem uzyskania oceny 3.0 udzielenie m.in. 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; ocena zaliczenia numeryczna w skali ocen od 2 do 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Woś T. (red.), Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2017 (wyd. 8).
K. Celińska-Grzegorczyk, W. Chróścielewski, R. Hauser, Z. Kmieciak, W. Piątek, W. Sawczyn, A. Skoczylas, J. P. Tarno, Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 10, wyd. 2, Warszawa 2016.
Szubiakowski M., Wiktorowska A., Wierzbowski M. (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2017 (wyd. 18).

Literatura uzupełniająca:
Dauter B., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2018.
Hauser R., Wierzbowski M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2017.
Woś T. (red.), Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2016
Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. 3, Warszawa 2015.
Hauser R., Sawczyn W., Szuma J. (red.), Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD, wyd. 3, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin