Prawo umów handlowych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Zuzanna Pyryt
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem zajęć jest opanowanie przez słuchaczy siatki pojęciowej prawa umów handlowych oraz umiejętności samodzielnego posługiwania się tekstem prawnym. Szczególny nacisk zostanie położony na umiejętność rozwiązywania problemów praktycznych (m.in. rozwiązywanie kazusów).
Wymagania wstępne
Wcześniejsze zaliczenie kursu części ogólnej prawa cywilnego oraz części ogólnej prawa zobowiązań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1. Potrafi definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa umów handlowych i powiązania między nimi, opisywać rolę prawa umów handlowych w gospodarce - K_W01, K_W02, K_W07.
W2. Wie jak klasyfikować poszczególne instytucje prawa umów handlowych i wyjaśniać wzajemne relacje między nimi, w tym posługiwać się regułami wykładni przepisów prawa umów handlowych - K_W01, K_W08, K_W09.
UMIEJĘTNOŚCI:
U1. Umie przedstawiać zasady funkcjonowania instytucji prawa umów handlowych wykorzystywanych w obrocie gospodarczym i rozwiązywać problemy jakie wiążą się z wykorzystaniem tych instytucji - K_U04; K_U10.
U2. Umie wykorzystywać instytucje prawa umów handlowych w praktyce obrotu gospodarczego, redagować podstawowe dokumenty stosowane w obrocie gospodarczym - K_U05, K_U10, K_U13.
KOMPETENCJE:
K1. Potrafi analizować stany faktyczne występujące w obrocie i oceniać je, wybierać właściwe normy prawne dla ocenianego stanu faktycznego, wyjaśniać ich znaczenie i argumentować dokonany wybór - K_K04, K_K08.
K2. Ma kompetencje w zakresie prawidłowego stosowania przepisów i zna zasady wykładni prawa umów handlowych z wykorzystaniem dorobku doktryny i orzecznictwa - K_K04, K_K05, K_K08.
Metody dydaktyczne
Prezentacja, demonstracja, dyskusja, case study, brainstorming. Zajęcia będą rozpoczynały się sprawdzeniem wiedzy prezentowanej na zajęciach poprzednich (w tym na wykładzie) oraz sprawdzeniem przygotowania do aktualnych zajęć. Służyć będzie temu test składający się z 5 pytań trwający około 5 min. Pozostały czas będzie przeznaczony na rozwiązywanie kazusów, dyskusję, sporządzanie projektów umów handlowych.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie prawa umów handlowych, obrotu handlowego i umowy handlowej. Źródła prawa umów handlowych.
2. Zawarcie umowy handlowej (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg, zawarcie umowy przy użyciu wzorca, zawarcie umowy konsumenckiej - regulacja ustawy o prawach konsumenta).
3. Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem i skutkami niewykonania umów handlowych (prawo odstąpienia, odstępne, zadatek, kara umowna, odsetki).
4. Umowa sprzedaży (k.c.; CISG – zakres zastosowania; Incoterms).
5. Umowa sprzedaży udziałów/akcji. Umowa inwestycyjna.
6. Umowa agencyjna.
7. Umowa komisu.
8. Umowa franchisingu. Umowa dystrybucyjna. Inne umowy o pośrednictwo.
9. Umowa leasingu.
10. Umowa rachunku bankowego.
11. Umowa kredytu. Umowa pożyczki.
12. Umowa poręczenia. Gwarancja.
13. Umowa ubezpieczenia.
14. Umowa o roboty budowlane.
15. Umowa deweloperska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNEK UZYSKANIA ZALICZENIA: Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie w ciągu semestru co najmniej 20 punktów.
Punkty można zdobywać w następujący sposób:
1. W ciągu semestru odbędą się dwa testy - każdy z nich będzie się składał z 20 pytań, z każdego testu można zatem zdobyć maksymalnie 20 punktów;
2. Na początku każdych ćwiczeń odbędzie się test sprawdzający wiedzę z zajęć poprzednich oraz przygotowanie do zajęć bieżących - taki tekst będzie się składał z 5 pytań. Uzyskanie co najmniej 3 punktów oznacza zdobycie 1 punktu do ogólnej puli, nieuzyskanie co najmniej 3 punktów oznacza odjęcie 1 punktu z ogólnej puli.
3. Prowadzący zajęcia ma prawo przyznać danemu studentowi maksymalnie 3 punkty - według własnego uznania, uwzględniającego aktywność studenta na zajęciach.

Skala ocen:

20-24 punktów - 3,0
25-28 punktów - 3,5
29-32 punktów - 4,0
33-36 punktów - 4,5
37-40 punktów - 5,0

Osoby, które nie uzyskają 20 punktów będą mogły uzyskać zaliczenie poprzez rozwiązanie  testu \\\"wyrównawczego\\\". Aby zaliczyć ten test wymagana będzie prawidłowa odpowiedź na 15 z 30 pytań. Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów pozwoli na zaliczenie ustne. W razie braku zaliczenia także w tym trybie student otrzyma ocenę niedostateczną.

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemna (testy); ustna – dla osób, które nie uzyskały wymaganej do zaliczenia liczby punktów z testów

KRYTERIA ZALICZENIA: zgodność odpowiedzi formułowanych przez studentów (w formie pisemnej lub ustnej) z omawianym materiałem normatywnym oraz informacjami przekazywanymi podczas wykładu i ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Koch, J. Napierała Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015
A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, wyd. 2 Warszawa 2018
System Prawa Handlowego: Prawo umów handlowych, t. 5, red. M. Stec, wyd. 5, Warszawa 2017
Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, wyd. 12, Warszawa 2017
W. Kocot, A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
System Prawa Prywatnego, t. 7, red. J. Rajski, wyd. 4, Warszawa 2018
System Prawa Prywatnego t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, wyd. 2, Warszawa 2011
System Prawa Prywatnego t. 9, red. W.J. Katner, wyd. 2, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę