Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Staszewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pozwalającymi opisywać struktury i instytucje prawnomiędzynarodowe
C2. wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
C3. uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych
C4. wyrobienie umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, uwzględniając specyfikę prawa międzynarodowego i jego terminologię
C5. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa międzynarodowego; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów w celu przygotowania prac pisemnych
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii państwa i prawa, historii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego.;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W15 Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej
K_W09 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U15 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K-U02 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja nad wyborem tematu pracy, referaty

Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja prac magisterskich

Praktyczne: sporządzanie wykazu źródeł i literatury, przygotowanie poszczególnych części pracy magisterskiej
Treści programowe przedmiotu
Ogólna charakterystyka prawa międzynarodowego, metodyka pisania pracy, zasady wyboru tematu pracy, wstępny wybór tematów, zasady szukania i gromadzenia bibliografii, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, układ pracy, zasady sporządzania spisu bibliograficznego oraz zasady sporządzania przypisów, prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) nie zna terminologii prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, nie zna zasad prawa autorskiego, nie zna zasad prawa międzynarodowego
(U) nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy, nie zna technik pozyskiwania źródeł, nie potrafi dokonywać analizy, nie potrafi wykorzystywać swojej wiedzy
(K) nie rozumie potrzeby dokształcania się, nie dostrzega problemów moralnych, nie bierze odpowiedzialności za powierzone zadania

Ocena dostateczna
(W) zna wybiórczo terminologię prawniczą z zakresu prawa międzynarodowego, zna podstawowe zasady prawa autorskiego, zna niektóre zasady prawa międzynarodowego
(U) potrafi w podstawowym zakresie samodzielnie zdobywać wiedzę, zna niektóre techniki pozyskiwania źródeł, potrafi w stopniu podstawowym dokonywać analizy, potrafi tylko częściowo wykorzystywać swoją wiedzę
(K) rozumie potrzebę dokształcania się, dostrzega problemy moralne, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania w stopniu podstawowym

Ocena dobra
(W) zna w większości terminologię prawniczą z zakresu prawa międzynarodowego, zna większość zasad prawa autorskiego, zna większość zasad prawa międzynarodowego
(U) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, zna większość technik pozyskiwania źródeł, potrafi dokonywać analizy, potrafi wykorzystywać swoją wiedzę
(K) rozumie potrzebę dokształcania się, dostrzega problemy moralne, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania

Ocena bardzo dobra
(W) zna całość terminologii prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, zna wszystkie wymagane zasady prawa autorskiego, zna wszystkie wymagane zasady prawa międzynarodowego
(U) potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, zna wszystkie techniki pozyskiwania źródeł, potrafi dokonywać analizy, potrafi wykorzystywać swoją wiedzę
(K) rozumie potrzebę dokształcania się, dostrzega problemy moralne, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.
Literatura uzupełniająca:
Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017.
Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2007.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017.
Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem