Prawo oświatowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie słuchaczy z obowiązującym systemem prawa oświatowego;
C2 - Zapoznanie studentów z problematyką zawodu nauczyciela, jego odpowiedzialnością prawną w aspekcie wykonywanego zawodu,
C3 – Zapoznanie studentów ze strukturą systemu oświaty, jej celami i zadaniami;
C4 - Wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa oświatowego.
C5 - Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem kadry kierowniczej w oświacie,
C6 – Zapoznanie studentów z zasadami zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół, nadzoru pedagogicznego i pomocy finansowej dla uczniów
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna wiedza z zakresu systemu oświaty i prawa oświatowego;
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień i instytucji prawa;
W3 - Umiejętność zapoznawania się z aktami prawnymi;
W4 - Ogólna znajomość systemu źródeł prawa i umiejętność ich efektywnego wykorzystywania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać charakterystyki statusu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego oraz ich odpowiedzialności prawnej;
K_W02 – Omówić strukturę systemu oświaty, wymienić jej cele i zadania;
K_W07 – Opisać funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie;
K_W13 – Wymienić i scharakteryzować warunki zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – Ocenić problematykę zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej nauczyciela i pracownika niepedagogicznego w aspekcie wykonywanego zawodu;
K_U03 – Zaprezentować model systemu oświaty w Polsce;
K_U06 – Zweryfikować i ocenić funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, mając na względzie częstotliwość zmian w zakresie prawa oświatowego. Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K_K02 - Potrafi przedstawić własne stanowisko na temat problematyki systemu oświaty w Polsce, zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
K_K04 - Potrafi formułować własne sądy w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
Metody dydaktyczne
1. wykład tradycyjny z elementami aktywnych ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2. Interpretacja przepisów z analizą i syntezą.
Treści programowe przedmiotu
1) Problematyka zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
2) Odpowiedzialność prawna nauczyciela i pracownika niepedagogicznego w aspekcie wykonywanego zawodu,
3) Struktura systemu oświaty, jej cele i zadania,
4) Funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie,
5) Zasady zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół,
6) Zasady nadzoru pedagogicznego i pomocy finansowej dla uczniów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie:
1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, aktywność w dyskusji oraz egzamin pisemny (test) sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez studenta. Student zobowiązany jest również do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, na podstawie wskazanej literatury przedmiotu
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z wszystkich elementów (egzamin - 75%, aktywność w dyskusji - 25%).

Ocena niedostateczna:
W: Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa oświatowego.
U: Student nie potrafi odszukać konkretnej normy w ustawie Prawo oświatowe ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi podać przykładu z zastosowaniem normy prawnej albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania.
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji zastosowania przepisu i nie ma wiedzy jak dany stan faktyczny lub prawny powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu prawa oświatowego.
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawie Prawo oświatowe, nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać.
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego zastosowania normy prawnej, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu prawa oświatowego, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe).
U: Student potrafi odszukać żądane normy zamieszczone w ustawie Prawo oświatowe, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje.
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego zastosowania normy prawnej, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu prawa oświatowego.
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawie Prawo oświatowe.
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione zastosowanie normy prawnej, ma także wiedzę, jak ją powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1) USTAWA. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808,
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Dz. U. z 2003 roku, Nr 118, poz.1112,
4) M. Pyter, Hasła (Awans zawodowy nauczyciela, s. 582-583; Dyrektor szkoły i kadra kierownicza, s. 583-585; Dzień Edukacji Narodowej, s. 585-586; Kurator oświaty, s. 588-589; Minister Edukacji Narodowej, s. 590-591; Nadzór pedagogiczny, s. 591; Nauczyciel, s. 591-593; Obowiązek szkolny i obowiązek nauki, s. 593; Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, s. 593-594; Organy kolegialne w systemie oświaty, s. 594-596; Pomoc materialna dla uczniów, s. 598-599; Rada rodziców, s. 602; Rada szkoły, s. 602-603; Samorządowe rady oświatowe, s. 605; Samorząd uczniowski, s. 605-606; Społeczne organy w systemie oświaty, s. 606; System oświaty, s. 608; Szkoła, s. 609; Szkoła niepubliczna, s. 609; Szkoła publiczna, s. 609; Typy szkół publicznych i niepublicznych, s. 609; Założyciele oraz zakładanie i prowadzenie szkół, s. 611-612), w: Leksykon obywatela, red. B. Szmulik, S. Serafin, Warszawa 2008,
5) M. Pyter, A. Balicki, Ustawa prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2018,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1) D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Warszawa 2006.
2) M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę