Historia ustroju i prawa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie z instytucjami ustrojowymi oraz z instytucjami prawa prywatnego i publicznego Polski oraz wybranych państw świata. Przed­stawienie me­chanizmów funkcjonowania prawa w kontekście ustroju społecznego, po­litycznego i gospodarczego oraz tradycji ustrojowej i prawnej na świecie od śred­nio­wie­cza po wiek dwudziesty.
C2. Ukazanie ciągłości i zmien­ności roz­maitych instytucji ustrojowych i prawnych. Kształtowanie świadomości zmien­ności prawa, jego uwarunkowań, zarówno w ramach two­rze­nia, jak i sto­s­owania prawa.
C3. Wyrabianie umiejętności lo­gicz­ne­go my­ślenia w pro­cesie interpretacji historycznego tekstu prawnego oraz umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi. Kształtowanie umiejętności samodzielnego pisania prac naukowych z zakresu systemów ustrojowych i prawnych wybranych państw świata.
Wymagania wstępne
Dobra znajomość historii ustroju i prawa Polski oraz powszechnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi wyjaśnić genezę polskich i obcych instytucji ustrojowych oraz instytucji prawa publicznego i prywatnego; ma doskonałą wiedzę o zmienności ustroju i prawa, o ich uwarunkowaniach zarówno w ramach ich tworzenia jak i stosowania.
Student doskonale rozumie zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi instytucjami ustrojowymi i prawnymi w Polsce i w innych państwach.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie interpretacji tekstu prawnego, zarówno historycznego, jak i współczesnego.

Student potrafi dobrze wykorzystać wiedzę z zakresu historii ustroju i prawa polskiego i obcego do wykazania zależności, jakie zachodzą pomiędzy historycznymi a współczesnymi instytucjami ustrojowymi i prawnymi.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii ustroju i prawa do przyszłego tworzenia instytucji prawa współczesnego.

Student potrafi ocenić współczesne instytucje ustrojowe i prawne pod kątem ich przydatności i skuteczności w oparciu o znajomość ich funkcjonowania w przeszłości.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych.
Treści programowe przedmiotu
W zakresie wiedzy:
-wyjaśnienie trudnych pojęć związanych z historią ustroju i prawa, ze szczególnym naciskiem na instytucje obce,
-omówienie zmian zachodzących w systemach ustrojowych i prawnych państw na przestrzeni wieków,
-dogłębna analiza cech charakterystycznych poszczególnych systemów ustrojowych i prawnych.
W zakresie umiejętności:
-nabycie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu historii prawa,
-zdolność analizowania tekstów źródłowych,
-umiejętność praktycznego stosowania zdobytej wiedzy do analizy aktów prawnych,
-nabycie umiejętności wykorzystywania wiedzy o dawnych rozwiązaniach ustrojowych i prawnych i ich funkcjonowaniu do analizy wad i poprawy obecnych instytucji prawnych,
-umiejętność pisania prac dyplomowych.
W zakresie kompetencji społecznych:
-wpojenie potrzeby ciągłego doskonalenia się,
-wyjaśnienie potrzeby podnoszenia kultury prawnej społeczeństwa oraz zdobywania wiedzy z zakresu prawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawowym kryterium oceny będą postępy w pisaniu pracy magisterskiej studenta, jego aktywność na polu badawczym oraz frekwencja na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Sójka – Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2011;
M.Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2011,
M. Koszowski: Anglosaska doktryna precedensu: Porównanie z polską praktyką orzeczniczą. Warszawa 2009.
P. Jenkins: Historia Stanów Zjednoczonych. Kraków 2009
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, t. I-III
W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578 - 1794, Lublin 2008;
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem