Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. 1. poznanie terminologii prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych;
C2.7. poznanie norm prawnych organizujących struktury i instytucje prawa zamówień publicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, identyfikowanie w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zamówień publicznych
c31. potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych w przestrzeni działania prawa zamówień p[ublicznych
C4 3. potrafi posługiwać się pojęciami prawa zamówień p[ublicznych w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych w tej przestrzeni,
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA I CEL ĆWICZEŃ.: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami zawiązanymi z problematyka prawną systemu zamówień publicznych obowiązującego w Polsce, poprzez wskazanie celu wprowadzenia regulacji prawnych w tym obszarze, zasad udzielania zamówień publicznych oraz zasad odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia regulacji dotyczących omawianych zagadnień. Osiągniecie zakładanych celów jest realizowane poprzez omówienie podstawowych zagadnień teoretycznych poprzez wskazanie ich praktycznego zastosowania, ze szczególnym odwołaniem się do wybranego orzecznictwa. Tematyka ćwiczeń jest zbieżna z tą, która jest realizowana podczas wykładu, celem ćwiczeń jest praktyczne zastosowanie wiedzy zaprezentowanej podczas wykładu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości
Zna podstawowe cechy i funkcje prawa zamówień publicznych i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach administracyjnoprawnych.
Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawa zamówień publicznych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa zamówień publicznych.
Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawa administracyjnego oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa administracyjnego.
Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty procesów zarządzania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i zarządzania w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawa administracyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych w tej przestrzeni.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych i teorii zarządzania i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów)
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i teorii zarządzania przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 Ma przekonanie o istotnym znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny, etyczny, w tym w materii przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
dyskusja, kazus, opis, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Zamówienia publiczne w prawie polskim i wspólnotowym – zagadnienia wstępna
2. Podmioty zobowiązane do udzielania zamówień publicznych
3. Wykonawca zamówienia publicznego
4. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych ( z. równego traktowania, z. uczciwej konkurencji, z. jawności)
5. Przedmiot zamówienia publicznego ( znaczenie pojęć: dostawa, usługa, roboty budowlane)
6. Kwoty progowe zamówień publicznych
7. Podstawowe procedury udzielania zamówień publiczny – ogólna charakterystyka
8. Przygotowanie postępowania przetargowego
9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
10. Etapy udzielania zamówień publicznych
11. Umowy w zamówieniach publicznych
12. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu zamówień publicznych
13. Środki ochrony prawnej
14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy związanej z tematyką zajęć- w formie pracy wspólnej w grupach od 4-6 osób polegającej na symulacji przeprowadzenia postępowania w ramach przetargu nieograniczonego,(przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, postępowanie przetargowe, otwarcie ofert, rażąco niska cena, ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, protokół z postępowania)
Obecność 90 %
Ocena numeryczna od 2-5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
ŹRÓDŁA PRAWA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 t.j.)
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Piróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, C.H. Beck 2019
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę