Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Szarek-Zwijacz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami sądownictwa międzynarodowego, w szczególności działalnością Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
C2. wyrobienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu ponoszenia odpowiedzialności w prawie międzynarodowym, w celu interpretacji zjawisk społecznych i zmian zachodzących w społeczności międzynarodowej
C3. posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu sądownictwa międzynarodowego.
C4. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów;
C5. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA:
Zajęcia przeznaczone dla studentów III, IV i V roku studiów prawniczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 zna normy prawa międzynarodowego dotyczące odpowiedzialności państw i jednostek oraz zasad dotyczących ich tworzenia
K_W07 zna podstawowe instytucje sądownictwa międzynarodowego, w szczególności zasady funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł międzynarodowego prawa z zakresu sądownictwa międzynarodowego oraz orzecznictwa, w celu omawiania instytucji tego prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej, w celu interpretacji zjawisk społecznych i zmian zachodzących w społeczności międzynarodowej
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w międzynarodowym sądownictwie, tj. jego organach i instytucjach, w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U05 posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych – interpretacja stanu faktycznego i zastosowanie przepisów prawnych
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań i do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji międzynarodowego prawa karnego
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu międzynarodowego prawa i ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej oraz refleksji nad dylematami etycznymi
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, debata, praca w małych grupach

Oglądowe: prezentacje multimedialne, filmy, pisma procesowe, prezentacja orzecznictwa, dokumentów

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna – przygotowanie pisma procesowego
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
1
Regulowanie sporów międzynarodowych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości– 3 godz. Rodzaje sporów, rodzaje orzeczeń, budowa orzeczeń. Najważniejsze orzeczenia: Sprawa Cieśniny Korfu, Sprawa Barcelona Traction, Sprawa Nikaragua v. USA, Sprawa Nattebohma, Sprawa Bośnia i Hercegowina v. Serbia; spory terytorialne.

2
Opinie doradcze Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – 2 godz. Budowa opinii, proces wydawania opinii. Przykładowe opinie: Zastrzeżenia do Konwencji dla zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa; Legalność groźby lub użycia broni nuklearnej; Legalności budowy muru palestyńskiego.
3
Obecne sprawy przed MTS – 2 godz., rodzaje spraw, wybrane sprawy, omówienie i interpretacja
Omówienie zasad pisania pism procesowych przed MTS - 4 godz.
4

Omówienie zadanej sprawy do rozstrzygnięcia – 2 godz.

5
Przygotowanie do pisania pisma procesowego – 2 godz., wybrane sprawy, omówienie i interpretacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W)nie zna norm prawa międzynarodowego, dotyczących zasad ponoszenia odpowiedzialności, nie zna zasad działalności MTS, nie zna podstawowych orzeczeń tego sądu
(U) nie potrafi wykorzystywać zdobytej wiedzy, ani pojęć stosowanych w sądownictwie międzynarodowym, nie posiada umiejętności badawczych, nie potrafi rozwiązywać prostych problemów prawnych
(K) nie potrafi oceniać priorytetów, nie potrafi wypowiadać się na tematy związane z sądownictwem międzynarodowym, nie potrafi uzupełniać swojej wiedzy

Ocena dostateczna
(W) zna podstawowe normy prawa międzynarodowego, dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności, zna podstawowe zasady działalności MTS, zna podstawowe orzeczenia tego sądu
(U) potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i pojęcia stosowane w sądownictwie międzynarodowym, posiada umiejętności badawcze, potrafi rozwiązywać proste problemy prawne
(K) potrafi oceniać priorytety, potrafi wypowiadać się na podstawowe tematy związane z sądownictwem międzynarodowym, potrafi uzupełniać swoją wiedzę w stopniu podstawowym

Ocena dobra
(W) zna w większości normy prawa międzynarodowego, dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności, zna w większości zasady działalności MTS, zna najważniejsze orzeczenia tego sądu
(U) potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i pojęcia stosowane w sądownictwie międzynarodowym, posiada umiejętności badawcze, potrafi rozwiązywać proste problemy prawne
(K) potrafi oceniać priorytety, potrafi wypowiadać się na tematy związane z sądownictwem międzynarodowym, potrafi w większości uzupełniać swoją wiedzę

Ocena bardzo dobra
(W) zna wszystkie normy prawa międzynarodowego, dotyczące zasad ponoszenia odpowiedzialności, zna zasady działalności MTS, zna najważniejsze orzeczenia tego sądu i kojarzy ich rostrzygnięcia
(U) potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i pojęcia stosowane w sądownictwie międzynarodowym, posiada umiejętności badawcze, potrafi rozwiązywać problemy prawne
(K) potrafi oceniać priorytety, potrafi wypowiadać się na tematy związane z sądownictwem międzynarodowym, potrafi z łatwością uzupełniać swoją wiedzę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009.
( red.) Kolasa J., Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t.1, Wrocław 2009.
( red.) Kolasa J., Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t.2, Wrocław 2010.
Królikowski M., Wiliński P., Izydorczyk J., Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008.
uzupełniająca
Bajorek-Ziaja H., Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2006.
Płachta M., Międzynarodowy Trybunał Karny, tom 1 i 2, Zakamycze 2004.
Przyborowska-Klimczak A. – Sądownictwo międzynarodowe u progu XXI wieku, [w:] Państwo. Prawo. Myśl prawnicza. Prace dedykowane Profesorowi Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2003, s. 207-221.
Przyborowska-Klimczak A. – Regionalne trybunały praw człowieka, [w:] Ius et veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003, s. 283-294.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę