Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Abramowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Przedstawienie terminologii prawnej polskiego prawa wyznaniowego i prawa wyznaniowego w krajach członkowskich UE
C2-Omówienie hierarchii źródeł prawa z polskiego prawa wyznaniowego i prawa wyznaniowego w krajach UE,
C3-przedstawienie ogólnych zasad tworzenia prawa w poszczególnych krajach UE z uwzględnieniem procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia norm prawnych w zakresie relacji państwo-kościół
C4-Scharakteryzowanie instytucji promujących dialog UE z kościołami
Wymagania wstępne
W1- student posiada podstawową wiedzę na temat systemu prawa polskiego i prawa europejskiego
W2- student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego
W3- student zna zasady systemu ochrony praw człowieka (EKPC)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W03 Zna terminologię prawną polskiego prawa wyznaniowego oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
K_W04 Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich
K_W07 Opisuje instytucje promujące dialog UE z kościołami, charakteryzuje sposób funkcjonowania w/w instytucji
K_W09 Wyjaśnia relacje społeczne w kontekście religijnym, tłumaczy wpływ tworzenia norm prawnych pod kątem orzecznictwa strasburskiego
K_W12 Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Analizuje zjawiska migracji religijnej, ocenia wpływ przemieszczania się ludności na konsekwencje społeczne, gospodarcze i prawne, porównuje religijność społeczeństw poszczególnych państw
K_U03 Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych
K_U04 Wybiera sposoby zdobywania wiedzy na temat relacji państwo-kościół w krajach członkowskich UE, weryfikuje swoją widzę w tym zakresie
K_U05 Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka
K_U06 Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa
K_U08 Konstruuje poprawne wypowiedzi prawnicze z zakresu ochrony wolności religijnej, wybiera sposób prezentacji swoich argumentów
K_U09 Dowodzi swoich argumentów na tematy związane z ochroną wolności religijnej, przewiduje skutki regulacji węzłowych zagadnień prawa wyznaniowego w krajach członkowskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K02 Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych
K_K06 Angażuje się w doskonalenie wiedzy i procesu myślowego
K_K07 Podejmuje się wykonywania powierzonych mu zadań
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, lektura,

Oglądowe: prezentacja, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w zespołach badawczych na zasadzie case-work, studium przypadku, dyskurs; samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami,
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wprowadzające (pojęcie prawa wyznaniowego, znaczenie kwestii wyznaniowych w europejskich procesach integracyjnych)
Różnorodność form ochrony wolności myśli, sumienia i religii na kontynencie europejskim
Orzecznictwo ETPC w sprawach wolności myśli, sumienia i religii
Pluralizm relacji Państwo – Kościół w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej
Formy relacji między Państwem a kościołem w krajach UE (przepisy Konstytucyjne, przepisy ustawowe, metody współdziałania P-K)
Świeckość państwa (charakterystyka poszczególnych państw UE, rozumienie idei rozdziału Kościoła od państwa)
Relacje państwo-Kościół w krajach UE (metoda prawnoporównawcza)

prawo wewnętrzne związków wyznaniowych
prawo religijne - prawo szariatu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
(U)nie potrafi analizować zjawisk migracji religijnej,
(K)nie pracuje samodzielnie w zakresie powierzonych mu zadań

Ocena dostateczna
(W) zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
(U) potrafi w sposób ogólny analizować zjawiska migracji religijnej, potrafi wybiórczo porównać religijność społeczeństw państw członkowskich
(K) pracuje samodzielnie w zakresie zadań mu powierzonych

Ocena dobra
(W) Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich UE, Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł
(U) Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych, Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa
(K) Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych

Ocena bardzo dobra
(W) Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich UE , Opisuje instytucje promujące dialog UE z kościołami, charakteryzuje sposób funkcjonowania w/w instytucji , Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł
(U) Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych, Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa, Konstruuje poprawne wypowiedzi prawnicze z zakresu ochrony wolności religijnej, wybiera sposób prezentacji swoich argumentów, Dowodzi swoich argumentów na tematy związane z ochroną wolności religijnej, przewiduje skutki regulacji węzłowych zagadnień prawa wyznaniowego w krajach członkowskich
(K) Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych , Angażuje się w doskonalenie wiedzy i procesu myślowego, Podejmuje się wykonywania powierzonych mu zadań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław, Kolonia Limited 2007.
2. W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa, Wolters Kluwer 2018.
3.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa, C.H. Beck 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4.09.2002, red. J. Krukowski, O. Theisen, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2003.
2. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny. Trewir, 18-19 września 2006, red. J. Krukowski, J. Isensee, M. Sitarz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2007.
3. Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji. Sandomierz, 13-14 września 1999 r., red. J. Krukowski, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2000.
4. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007.
5. J. Łopatowska-Rynkowska, Instytucjonalizacja dialogu pomiędzy Unią Europejską a podmiotami wyznaniowymi w kontekście doświadczeń narodowych Państw Członkowskich, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2006, t. 9, s. 51-74.
6.P. Stanisz, Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1, s. 43-56.
7. M. Rynkowski, Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza 2004.
8. B. Górowska, Konkordaty państw Unii Europejskiej. Charakterystyka ogólna, „Przegląd Europejski” 2002, nr 2, s. 22-40.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę