Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Katarzyna Maćkowska prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z ustrojem, organizacją i funkcjonowaniem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
C2 - wyrobienie umiejętności w zakresie analizy tekstów aktów prawnych i innych dokumentów wydawanych w latach 1944-1989
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie ogólnej wiedzy o historii powojennej Polski
W2 - znajomość zagadnień z zakresu historii ustrojów państw i prawa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca w grupach, referat,
Treści programowe przedmiotu
System partyjny. Pozycja i rola PZPR w sposobie funkcjonowania państwa. Życie i działalność pierwszych sekretarzy KC PZPR: Bolesława Bieruta, Edwarda Ochaba, Władysława Gomułki, Edwarda Gierka, Stanisława Kanii, Wojciecha Jaruzelskiego i Mieczysława Rakowskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 50% poprawnych odpowiedzi na kolokwium końcowym (test+pytania opisowe). Dodatkowo pod uwagę brana jest aktywność na zajęciach i przygotowanie referatu.
Wymogi na poszczególne oceny:
dst: 50-60%
dst+: 61-70%
db: 71-80%
db+: 81-90%
bdb: 91-100%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
EislerJ., Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989, Warszawa 1992.
Torańska T., Oni, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę