Prawo zamówień publicznych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. 1. poznanie terminologii prawniczej z zakresu prawa zamówień publicznych;
C2.7. poznanie norm prawnych organizujących struktury i instytucje prawa zamówień publicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, identyfikowanie w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zamówień publicznych
c31. potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych w przestrzeni działania prawa zamówień p[ublicznych
C4 3. potrafi posługiwać się pojęciami prawa zamówień p[ublicznych w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych w tej przestrzeni,
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA I CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami zawiązanymi z problematyka prawną systemu zamówień publicznych obowiązującego w Polsce, poprzez wskazanie celu wprowadzenia regulacji prawnych w tym obszarze, zasad udzielania zamówień publicznych oraz zasad odpowiedzialności prawnej z tytułu naruszenia regulacji dotyczących omawianych zagadnień. Osiągniecie zakładanych celów jest realizowane poprzez omówienie podstawowych zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości
Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach administracyjnoprawnych.
Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawa zamówień publicznych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa zamówień publicznych.
Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawa administracyjnego oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa administracyjnego.
Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty procesów zarządzania.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa administracyjnego i zarządzania w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawa administracyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych w tej przestrzeni.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych i teorii zarządzania i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii (ICT)
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów)
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i teorii zarządzania przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.

K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 Ma przekonanie o istotnym znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny, etyczny, w tym w materii przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
wykład, pokaz, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Zamówienia publiczne w prawie polskim i wspólnotowym – zagadnienia wstępne
2. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawowego trybu i zasad udzielania zamówień publicznych
3. Wykonawca zamówienia publicznego – analiza pojęcia
4. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych ( z. równego traktowania, z. uczciwej konkurencji, z. jawności)
4. Przedmiot zamówienia publicznego ( znaczenie pojęć: dostawa, usługa, roboty budowlane)
5. Kwoty progowe zamówień publicznych
6. Podstawowe procedury udzielania zamówień publiczny – ogólna charakterystyka
7. Przygotowanie postępowania przetargowego
8. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
9. Etapy udzielania zamówień publicznych – cz. I
10. Etapy udzielania zamówień publicznych – cz . II
11. Umowy w zamówieniach publicznych
12. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu zamówień publicznych
13. Środki ochrony prawnej
14. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: wykład odbywający się co tydzień po dwie godziny lekcyjne prowadzony metodą tradycyjną, indywidualne konsultacje ze studentami podczas cotygodniowych dyżurów
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uzyskanie min. 50% liczby punktów z egzaminu, tj. pytań otwartych możliwych do uzyskania z egzaminu pisemnego przeprowadzanego na koniec wykładu

FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin w formie pisemnej, trzy terminy egzaminu, w tym jeden w sesji poprawkowej

KRYTERIA ZALICZENIA: opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki prawnej omawianej na wykładzie lub zaleconej przez prowadzącego, zweryfikowanej na podstawie przeprowadzonego testu pisemnego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
ŹRÓDŁA PRAWA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843)
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
J. Piróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2019.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin