Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Zawiślak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Przedstawienie terminologii prawnej polskiego prawa wyznaniowego i prawa wyznaniowego w krajach członkowskich UE
C2-Omówienie hierarchii źródeł prawa z polskiego prawa wyznaniowego i prawa wyznaniowego w krajach UE,
C3-przedstawienie ogólnych zasad tworzenia prawa w poszczególnych krajach UE z uwzględnieniem procesu legislacyjnego dotyczącego tworzenia norm prawnych w zakresie relacji państwo-kościół
C4-Scharakteryzowanie instytucji promujących dialog UE z kościołami
Wymagania wstępne
W1- student posiada podstawową wiedzę na temat systemu prawa polskiego i prawa europejskiego
W2- student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego
W3- student zna zasady systemu ochrony praw człowieka (EKPC)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna terminologię prawną polskiego prawa wyznaniowego oraz podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
K_W04 Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich
K_W07 Opisuje instytucje promujące dialog UE z kościołami, charakteryzuje sposób funkcjonowania w/w instytucji
K_W09 Wyjaśnia relacje społeczne w kontekście religijnym, tłumaczy wpływ tworzenia norm prawnych pod kątem orzecznictwa strasburskiego
K_W12 Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Analizuje zjawiska migracji religijnej, ocenia wpływ przemieszczania się ludności na konsekwencje społeczne, gospodarcze i prawne, porównuje religijność społeczeństw poszczególnych państw
K_U03 Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych
K_U04 Wybiera sposoby zdobywania wiedzy na temat relacji państwo-kościół w krajach członkowskich UE, weryfikuje swoją widzę w tym zakresie
K_U05 Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka
K_U06 Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa
K_U08 Konstruuje poprawne wypowiedzi prawnicze z zakresu ochrony wolności religijnej, wybiera sposób prezentacji swoich argumentów
K_U09 Dowodzi swoich argumentów na tematy związane z ochroną wolności religijnej, przewiduje skutki regulacji węzłowych zagadnień prawa wyznaniowego w krajach członkowskich

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych
K_K06 Angażuje się w doskonalenie wiedzy i procesu myślowego
K_K07 Podejmuje się wykonywania powierzonych mu zadań
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, lektura,

Oglądowe: prezentacja, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami,
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wprowadzające (pojęcie prawa wyznaniowego, znaczenie kwestii wyznaniowych w europejskich procesach integracyjnych),
Różnorodność form ochrony wolności myśli, sumienia i religii na kontynencie europejskim.
Pluralizm relacji Państwo – Kościół w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej,
Formy relacji między Państwem a kościołem w krajach UE (przepisy Konstytucyjne, przepisy ustawowe, metody współdziałania P-K),
Świeckość państwa (charakterystyka poszczególnych państw UE, rozumienie idei rozdziału Kościoła od państwa).
Relacje państwo-Kościół w krajach UE (metoda prawnoporównawcza)
relacje państwo-Kościół w krajach arabskich
prawo szariatu - wybrane instytucje prawne
orzecznictwo ETPC w sprawach wolności religijnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
(U)nie potrafi analizować zjawisk migracji religijnej,
(K)nie pracuje samodzielnie w zakresie powierzonych mu zadań

Ocena dostateczna
(W) zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego krajów członkowskich UE
(U) potrafi w sposób ogólny analizować zjawiska migracji religijnej, potrafi wybiórczo porównać religijność społeczeństw państw członkowskich
(K) pracuje samodzielnie w zakresie zadań mu powierzonych

Ocena dobra
(W) Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich UE, Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł
(U) Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych, Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa
(K) Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych

Ocena bardzo dobra
(W) Rozumie zasady tworzenia norm prawnych dotyczących sfery publicznej związków wyznaniowych, rozróżnia modele tworzenia norm prawnych państwo-kościół w poszczególnych państwach członkowskich UE , Opisuje instytucje promujące dialog UE z kościołami, charakteryzuje sposób funkcjonowania w/w instytucji , Ilustruje normy proceduralne w zakresie środków ochrony wolności religijnej w Polsce i krajach UE, a także potrafi przedstawić i wyciągnąć wnioski w zakresie procedury dopuszczalności skargi przed ETPCzł
(U) Wyprowadza wnioski na podstawie wiedzy naukowej na temat zjawiska laicyzacji, islamizacji, konfliktów religijnych, Dokonuje syntezy problemów związanych z zastosowaniem art. 9 EKPCzł, konfrontuje sposoby rozumowania prawniczego na tle wybranych orzeczeń Trybunału Praw Człowieka, Ocenia przyczyny naruszeń art. 9 EKPCzł, prognozuje skutki orzeczeń dla danego państwa, Konstruuje poprawne wypowiedzi prawnicze z zakresu ochrony wolności religijnej, wybiera sposób prezentacji swoich argumentów, Dowodzi swoich argumentów na tematy związane z ochroną wolności religijnej, przewiduje skutki regulacji węzłowych zagadnień prawa wyznaniowego w krajach członkowskich
(K) Pracuje samodzielnie w zakresie przydzielonych mu zadań, wykazuje kreatywność sposobu rozwiązywania problemów badawczych , Angażuje się w doskonalenie wiedzy i procesu myślowego, Podejmuje się wykonywania powierzonych mu zadań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, tłum. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław, Kolonia Limited 2007.
2. K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2004.
3. K. Orzeszyna, Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin