Prawo umów handlowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Dariusz Bucior
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza
1. Zapoznanie z terminologią prawniczą z zakresu prawa umów handlowych.

2. Przekazanie podstawowej wiedzy o zasadach wykładni przepisów z zakresu prawa umów handlowych.

3. Zapoznanie z podstawowymi cechami i funkcjami prawa umów handlowych i zasadami ich funkcjonowania oraz wiedzą o podmiotach uczestniczących w stosunkach gospodarczych.

4. Przekazanie wiedzy o różnych rodzajach instytucji prawnych (pogłębionej w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych prawa umów handlowych).

Umiejętności

1. dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk regulacji przedmiotu prawo umów handlowych, analizowania ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.

2. wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa umów handlowych w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych.

3. posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu prawa umów handlowych.

4. samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania swoich profesjonalnych umiejętności w zakresie prawa umów handlowych, korzystania z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii.

Kompetencje społeczne

Wykształcenie świadomości:

1. poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa umów handlowych.

2. w zakresie oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, troski o terminową i efektywną realizację zadań.

3. potrzeby kształcenia się przez całe życie oraz uzupełnienia i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.
Wymagania wstępne
Wcześniejsze zaliczenie kursu prawa cywilnego (zwłaszcza części ogólnej i prawa zobowiązań).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa umów handlowych (K_W03)
zna podstawowe cechy i funkcje prawa umów handlowych i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach gospodarczych (K_W06)

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych prawa umów handlowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa (w/w) (K_W07)

ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne prawa umów handlowych oraz rządzących nimi prawidłowościami. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa handlowego (K_W11).

UMIEJĘTNOŚCI
potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk regulacji przedmiotu prawo umów handlowych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej (K_U01)

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa umów handlowych w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych (K_U02)

posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych z zakresu prawa umów handlowych (K_U03)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z zakresu prawa umów handlowych, przy wykorzystaniu różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii (K_U04).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa umów handlowych, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01)

potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań (K_K03)

potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06)
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna, case study, analiza orzecznictwa

Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, tablice, pisma prawnicze, orzecznictwo, pokaz multimedialny.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie prawa umów handlowych, obrotu handlowego i umowy handlowej. Źródła prawa umów handlowych.
2. Zawarcie umowy handlowej (oferta, negocjacje, aukcja, przetarg, zawarcie umowy przy użyciu wzorca, zawarcie umowy konsumenckiej - regulacja ustawy o prawach konsumenta).
3. Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem i skutkami niewykonania umów handlowych (prawo odstąpienia, odstępne, zadatek, kara umowna, odsetki).
4. Umowa sprzedaży (k.c.; CISG – zakres zastosowania; Incoterms).
5. Umowa sprzedaży udziałów/akcji. Umowa inwestycyjna.
6. Umowa agencyjna.
7. Umowa komisu.
8. Umowa franchisingu. Umowa dystrybucyjna. Inne umowy o pośrednictwo.
9. Umowa leasingu.
10. Umowa rachunku bankowego.
11. Umowa kredytu. Umowa pożyczki.
12. Umowa poręczenia. Gwarancja.
13. Umowa ubezpieczenia.
14. Umowa o roboty budowlane.
15. Umowa deweloperska.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Koch, J. Napierała Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015
A. Kidyba (red.), Kodeksowe umowy handlowe, wyd. 2 Warszawa 2018
System Prawa Handlowego: Prawo umów handlowych, t. 5, red. M. Stec, wyd. 5, Warszawa 2017
Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa, wyd. 12, Warszawa 2017
W. Kocot, A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2017
Literatura uzupełniająca:
System Prawa Prywatnego, t. 7, red. J. Rajski, wyd. 4, Warszawa 2018
System Prawa Prywatnego t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, wyd. 2, Warszawa 2011
System Prawa Prywatnego t. 9, red. W.J. Katner, wyd. 2, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin