Prawo publiczne gospodarcze (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Mełgieś
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wiedza
1. Przybliżenie studentom podstawowej terminologii prawniczej z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym z zakresu publicznego prawa gospodarczego i hierarchii norm prawnych; wyjaśnienie ogólnych zasad stosowania przepisów publicznego prawa gospodarczego.
2. przytoczenie podstawowej wiedzy o relacjach między organami Państwa a przedsiębiorcami w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej, zasadach podejmowania działalności gospodarczej, funkcjonowania rejestrów, ewidencji dotyczących działalności gospodarczej, reglamentacji działalności gospodarczej oraz publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów.
3. Zapoznanie studentów z normatywnymi i praktycznymi aspektami przedsiębiorczości.

C2 - Umiejętności
1. Wyrobienie umiejętności w zakresie obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu publicznego prawa gospodarczego
2. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu analizowania i interpretowania problematyki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie formułowania i analizy problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; wyrobienie umiejętności w zakresie doboru metod i narzędzi badawczych oraz opracowania i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.

C3 - Kompetencje społeczne
1. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności organów Państwa w odniesieniu do przedsiębiorców;
2. wyrobienie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.
3. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu publicznego prawa gospodarczego, współcześnie obowiązujące normy prawne
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu publicznego prawa gospodarczego i hierarchii norm prawnych. Zna ogólne zasady stosowania przepisów publicznego prawa gospodarczego.
K_W06 zna podstawowe cechy i funkcje prawa publicznego gospodarczego oraz ma wiedzę na temat relacji Państwo - przedsiębiorca
K_W08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między organami Państwa a przedsiębiorcami w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do podejmowania działalności gospodarczej oraz w odniesieniu do funkcjonowania rejestrów, ewidencji dotyczących działalności gospodarczej. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie reglamentacji działalności gospodarczej oraz publicznoprawnej ochrony konkurencji i konsumentów.
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej z zakresu publicznego prawa gospodarczego
K_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu publicznego prawa gospodarczego w celu analizowania i interpretowania problematyki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych związanych z publicznoprawnymi aspektami podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; posiada umiejętności badawcze, które obejmują dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie praktycznych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej w aspekcie publicznoprawnym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa publicznego gospodarczego
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności dotyczącą prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej; potrafi wyszukiwać informacje dotyczące publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, lektura.

Oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, gry dydaktyczne, studium przypadku, dyskurs; samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, symulacja udzielania porad, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Istota publicznego prawa gospodarczego. Zasada wolności gospodarczej. Podstawowe obowiązki przedsiębiorców. Reglamentacja działalności gospodarczej. Ewidencje i rejestry działalności gospodarczej. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium RP. Publicznoprawna ochrona konkurencji i konsumentów. Publicznoprawna reglamentacja działalności bankowej. Przykłady regulacji prawnych dotyczących koncesji, zezwoleń oraz działalności regulowanej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie końcowe w formie ustnej. Zaliczenie w formie ustnej składa się z trzech pytań zadawanych studentowi przez egzaminatora; kryteria oceny: znajomość aktów prawnych, poglądów doktryny, umiejętność logicznego myślenia. Warunkiem uzyskania oceny 3,0 (dst) jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na co najmniej jedno z trzech zadanych pytań o charakterze opisowym; ocena 4 to wyczerpujące udzielenie odpowiedzi na dwa zadane pytania; ocena b. dobra - udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze. Wykłady Becka, Warszawa 2018


Literatura uzupełniająca
G. Lubeńczuk, A. Wołoszyn-Cichocka, M. Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. 2018
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel [red], Publiczne prawo gospodarcze. System Prawa Administracyjnego. Tom 8 A, C.H. Beck 2018
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę