Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Milena Kloczkowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki wykorzystania przepisów właściwych prawu cywilnemu w działalności organów władzy publicznej oraz omówienie poszczególnych instytucji wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania.
Wymagania wstępne
Ogólna znajomość przepisów zakresu prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w prawie cywilnym, a także rozumie jego źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa cywilnego w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty prawa cywilnego oraz ewolucji pojmowania jego podstawowych instytucji
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie obowiązujących instytucji prawa cywilnego i posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w stosowaniu i wykładni prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania umów cywilnoprawnych w działalności organów władzy publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz ich przedmiotu.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi operować wiedzą z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczącą czynności prawnych oraz przywoływać i wyjaśniać zasady zawierania umów, w tym umów, których stroną jest państwowa lub samorządowa osoba prawna.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w celu analizowania, interpretowania i oceny stosunków społecznych.
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania sporów cywilnoprawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie prawa cywilnego, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze cywilnoprawnym, wskazując na ich podmioty i przedmiot.
K_U07 Potrafi identyfikować i opisywać instytucje prawne z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań oraz określać ich funkcje, jak również definiować nazwane umowy obligacyjne oraz prezentować prawa i obowiązki stron tych umów. Potrafi także analizować i podawać rozwiązania konkretnych stanów faktycznych z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań oraz projektować proste umowy cywilnoprawne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie prawa cywilnego dla obrotu powszechnego, konsumenckiego i profesjonalnego. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem rozwoju zawodowego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo, filmy
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do prawa cywilnego
Prawa podmiotowe
Stosunek cywilnoprawny
Czynności cywilnoprawne
Przedstawicielstwo i przedawnienie
Ogólne wiadomości z zakresu zobowiązań i zobowiązania umowne w administracji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na zajęciach, aktywność, 2 kolokwia (jedno w formie ustnej, drugie w formie pisemnej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017;
A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, Warszawa 2017;
A. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017;
E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018;
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012;
M. Załucki, P. Stec, Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2011;
W. Kocot, A .Brzozowski, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę