Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki wykorzystania przepisów właściwych prawu cywilnemu w działalności organów władzy publicznej oraz omówienie poszczególnych instytucji wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z ogólnego zakresu prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w prawie cywilnym, a także rozumie jego źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa cywilnego w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty prawa cywilnego oraz ewolucji pojmowania jego podstawowych instytucji
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie obowiązujących instytucji prawa cywilnego i posiada wiedzą na temat ich ewolucji
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w stosowaniu i wykładni prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania umów cywilnoprawnych w działalności organów władzy publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz ich przedmiotu.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi operować wiedzą z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczącą czynności prawnych oraz przywoływać i wyjaśniać zasady zawierania umów, w tym umów, których stroną jest państwowa lub samorządowa osoba prawna
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w celu analizowania, interpretowania i oceny stosunków społecznych
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania sporów cywilnoprawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie prawa cywilnego, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze cywilnoprawnym, wskazując na ich podmioty i przedmiot.
K_U07 Potrafi identyfikować i opisywać instytucje prawne z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań oraz określać ich funkcje, jak również definiować nazwane umowy obligacyjne oraz prezentować prawa i obowiązki stron tych umów. Potrafi także analizować i podawać rozwiązania konkretnych stanów faktycznych z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań oraz projektować proste umowy cywilnoprawne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie prawa cywilnego dla obrotu powszechnego, konsumenckiego i profesjonalnego. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem rozwoju zawodowego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, e-learning
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo, filmy

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do prawa cywilnego, ogólne wiadomości z zakresu części ogólnej prawa cywilnego (w tym między innymi przepisy wstępne, stosunek cywilnoprawny, czynności prawne, przedawnienie roszczeń).
Ogólne wiadomości z zakresu prawa zobowiązań (w tym zobowiązania umowne w administracji).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012
A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, Warszawa 2015
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo spadkowe, Warszawa 2014
E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2016
M. Załucki, P. Stec, Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2011
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012
uzupełniająca
T. A. Filipiak, J. Mojak, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012
A. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015
W. Kocot, A .Brzozowski, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo cywilne z umowami w administracji
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-16czwartekCI-103 10:00 - 11:40
2020-01-23czwartekCI-103 10:00 - 11:40