Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie problematyki wykorzystania przepisów właściwych prawu cywilnemu w działalności organów władzy publicznej oraz omówienie poszczególnych instytucji wraz z praktycznymi przykładami ich zastosowania.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z ogólnego zakresu prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w prawie cywilnym, a także rozumie jego źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02 Ma elementarną wiedzę o miejscu prawa cywilnego w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty prawa cywilnego oraz ewolucji pojmowania jego podstawowych instytucji
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie obowiązujących instytucji prawa cywilnego i posiada wiedzą na temat ich ewolucji
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w stosowaniu i wykładni prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania umów cywilnoprawnych w działalności organów władzy publicznej.
K_W07 Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz ich przedmiotu.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi operować wiedzą z zakresu prawa cywilnego, w szczególności dotyczącą czynności prawnych oraz przywoływać i wyjaśniać zasady zawierania umów, w tym umów, których stroną jest państwowa lub samorządowa osoba prawna
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego w celu analizowania, interpretowania i oceny stosunków społecznych
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania sporów cywilnoprawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności w zakresie prawa cywilnego, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U06 Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze cywilnoprawnym, wskazując na ich podmioty i przedmiot.
K_U07 Potrafi identyfikować i opisywać instytucje prawne z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań oraz określać ich funkcje, jak również definiować nazwane umowy obligacyjne oraz prezentować prawa i obowiązki stron tych umów. Potrafi także analizować i podawać rozwiązania konkretnych stanów faktycznych z zakresu części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań oraz projektować proste umowy cywilnoprawne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie prawa cywilnego dla obrotu powszechnego, konsumenckiego i profesjonalnego. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem rozwoju zawodowego.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, e-learning
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo, filmy

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie do prawa cywilnego, ogólne wiadomości z zakresu części ogólnej prawa cywilnego (w tym między innymi przepisy wstępne, stosunek cywilnoprawny, czynności prawne, przedawnienie roszczeń).
Ogólne wiadomości z zakresu prawa zobowiązań (w tym zobowiązania umowne w administracji).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012
A. Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, Warszawa 2015
A. Kawałko, H. Witczak, Prawo spadkowe, Warszawa 2014
E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2016
M. Załucki, P. Stec, Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, Warszawa 2011
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Warszawa 2012
uzupełniająca
T. A. Filipiak, J. Mojak, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2012
A. Olejniczak, Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015
W. Kocot, A .Brzozowski, E. Skowrońska – Bocian, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2014
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin