Technologie informacyjne w administracji publicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Małgorzata Ganczar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu technologii informacyjnych i normami prawa regulującymi zagadnienia korzystania z nich; wyjaśnienie specyfiki technologii informacyjnych oraz zasad dotyczących tworzenia prawa technologii informacyjnych;
C2 - wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu technologii informatycznych i prawa technologii; poznania i zrozumienia korzyści oraz zagrożeń związanych z wykorzystywaniem technologii informatycznych;
C3 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i interpretacji przepisów prawnych;
C4 - wyrobienie umiejętności pozwalających na zdobycie wiedzy i rozwijanie swoich profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii,
Wymagania wstępne
Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu budowy i obsługi komputera, programy do edycji tekstu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię z zakresu technologii informacyjnych wykorzystywanych w administracji publicznej.
K_W05 Zna podstawowe teorie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej. Oraz posiada wiedzę na temat ich ewolucji.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawiska informatyzacji; analizuje jego wpływ na administrację publiczną.

KOMPETENCJE
K_K03 Myśli i działa w sposób planowy wybierając rozwiązania oparte o technologie informacyjne
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo,
Praktyczne: analiza prawna, przegląd istniejących platform elektronicznych e-administracji
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informatycznych. Telekomunikacja, technologie mobilne i komunikacja elektroniczna. Informatyka, komputery i przetwarzanie danych Sieci teleinformatyczne. Internet. Świadczenie usług drogą elektroniczną. Ochrona prywatności i danych osobowych w Internecie. Podpis elektroniczny. Handel elektroniczny. Aukcje w Internecie. Bankowość elektroniczna. Technologie informatyczne w administracji publicznej. Technologie informatyczne w sądownictwie. Systemy informacji prawnej. Prawne i prawnicze zasoby Internetu. Ogłaszanie aktów normatywnych w Internecie – elektroniczne publikatory. Platformy elektroniczne e-administracji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą przygotowania do egzaminu jest materiał omówiony na wykładzie.
Ocena z egzaminu – numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Egzamin w formie pisemnej. Student odpowiada na 3 pytania, może uzyskać maksymalnie 15 pkt.
ocena bardzo dobra 15 pkt
ocena dobry plus - 13-14 pkt
ocena dobra - 11-12 pkt
ocena dostateczna plus - 10 pkt
ocena dostateczna - 9 pkt
ocena niedostateczna - do 8 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: J. Janowski, Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca P. Podrecki (red.) Prawo Internetu, Warszawa 2004;
J. Gołaczyński (red.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003;
R. Grabowski (red.) Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa, Rzeszów 2008;
W. Wiewiórowski, G. Wierczyński (red.) Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej, Zakamycze 2006;
J. Petzel, Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999;
J. Janowski, Administracja elektroniczna, Warszawa 2009;
M. Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin