Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Staszewski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami
z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego
C2. wyjaśnienie specyfiki norm prawa dyplomatycznego
C3. zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa dyplomatycznego i konsularnego
C4. Zapoznanie z technikami pozyskiwania wiedzy
i najnowszych informacji z zakresu prawa dyplomatycznego oraz zasad etykiety
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu nauki o państwie i prawie oraz prawa konstytucyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna terminologię stosowaną w prawie dyplomatycznym i konsularnym, jego specyfikę, współcześnie obowiązujące normy prawne oraz zobowiązania Polski w tym zakresie
K_W04 zna normy prawa międzynarodowego stosunków zagranicznych państw oraz prawa dyplomatycznego i konsularnego
K_W07 zna podstawowe instytucje prawa dyplomatycznego i konsularnego
K_W10 zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa dyplomatycznego i konsularnego, w celu omawiania instytucji tego prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obecnymi stosunkami zagranicznymi między państwami
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, w celu interpretacji zjawisk społecznych i zmian zachodzących w społeczności międzynarodowej
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w prawie dyplomatycznym i konsularnym, w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U07 potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w prawie dyplomatycznym i konsularnym, w celu wyjaśnienia i opisu instytucji tego prawa
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata

Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja dokumentów

Praktyczne: praca w grupach, dyskurs;
Treści programowe przedmiotu
Rys historyczny dyplomacji. Pojęcie dyplomacji. Pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego. Organy państwa do spraw stosunków międzynarodowych. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych. Funkcje dyplomatyczne. Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Misje specjalne. Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych. Kurtuazja i protokół dyplomatyczny. Korespondencja dyplomatyczna. Rozwój historyczny instytucji konsularnych. Pojęcie prawa konsularnego. Źródła i kodyfikacja prawa konsularnego. Ustanowienie stosunków konsularnych. Funkcje konsularne. Początek i koniec funkcji konsularnych. Przywileje i immunitety konsularne. Instytucja konsula honorowego. Etykieta przy stole. Rodzaje przyjęć. Zasady ubioru.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) nie zna terminologii z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego, nie zna jego instytucji, nie zna technik pozyskiwania źródeł prawa dyplomatycznego
(U) nie potrafi dokonywać obserwacji, ani wykorzystywać zdobytej wiedzy, nie potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa dyplomatycznego
(K) nie ma świadomości swojej wiedzy ani umiejętności, nie potrafi oceniać priorytetów służących do realizacji zadania, nie potrafi wykorzystywać oceny działalności instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego

Ocena dostateczna
(W) zna podstawową terminologię z zakresu prawa dyplomatycznego, zna podstawowe instytucje tego prawa, zna techniki pozyskiwania źródeł prawa dyplomatycznego
(U) potrafi dokonywać obserwacji, wykorzystywać zdobytą podstawową wiedzę, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego
(K) ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, potrafi oceniać priorytety służące do realizacji zadania, potrafi wykorzystywać ocenę działalności instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego

Ocena dobra
(W) zna w większości terminologię z zakresu prawa dyplomatycznego, zna w większości instytucje tego prawa, zna techniki pozyskiwania źródeł prawa dyplomatycznego
(U) potrafi dokonywać obserwacji, wykorzystywać zdobytą wiedzę, potrafi posługiwać się terminologią z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego
(K) ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, potrafi oceniać priorytety służące do realizacji zadania, potrafi wykorzystywać ocenę działalności instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego

Ocena bardzo dobra
(W) zna terminologię z zakresu prawa dyplomatycznego, zna wszystkie instytucje tego prawa, zna techniki pozyskiwania źródeł prawa dyplomatycznego
(U) potrafi dokonywać obserwacji, wykorzystywać zdobytą wiedzę, potrafi posługiwać się biegle terminologią z zakresu prawa dyplomatycznego i konsularnego
(K) ma w pełni świadomość swojej wiedzy i umiejętności, potrafi z łatwością oceniać priorytety służące do realizacji zadania, potrafi wykorzystywać ocenę działalności instytucji prawa dyplomatycznego i konsularnego

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:
test końcowy, maks. 20 pytań
skala ocen:
ocena niedostateczna: 0-10 pkt.
ocena dostateczna: 11-12 pkt.
ocena dostateczna plus: 13-14 pkt.
ocena dobra: 15-16 pkt.
ocena dobra plus: 17-18 pkt.
ocena bardzo dobra: 19-20 pkt.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012.
Sutor J., Korespondencja dyplomatyczna, Warszawa 2008.
Przyborowska - Klimczak A., Staszewski W., Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, Lublin 2005.
Sykuna S., Zajadło J., Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego, Warszawa 2011.

Lektura uzupełniająca:
Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2000.
Orłowski T, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.
Sutor J., Etykieta dyplomatyczna z elementami protokółu i ceremoniałów, Warszawa 2016
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę