Warsztat pracy prawnika (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Piotr Sławicki
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studenta ze specyfiką wybranych zawodów prawniczych;
C2-nabycie umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych w sprawach cywilnych;
C3-przedstawienie podstawowych praktycznych problemów stosowania prawa karnego.
Wymagania wstępne
W1-zakończony kurs z postępowania cywilnego;
W2-zakończony kurs z postępowania karnego;
W3-podstawowa znajomość funkcjonowania korporacji i instytucji prawniczych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania (m.in. administracyjnego, karnego, cywilnego)
K_W14 Ma wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu nauk prawnych, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanki ze specjalistami.
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych np. prezentacje multimedialne, pisma procesowe, filmy.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, symulacja wybranych postępowań przed sądami lub organami, symulacja udzielania porad, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
1. Funkcjonowanie samorządów prawniczych.
2. Podstawowy zakres wykonywanych czynności przez radcę prawnego.
3. Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez adwokata.
4. Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez sędziego.
5. Podstawowy zakres czynności wykonywanych przez prokuratora.
6. Przygotowywanie projektów pism procesowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie pisemne polegające na przygotowaniu pisma procesowego w sprawie cywilnej oraz rozwiązania kazusu z zakresu prawa karnego.
5 - 100%-90%
4 - 89,99%-75%
3 - 74,99%-50%
2 - 49,99%-0%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2011;
H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012;
D. Świecki, Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
H. Knysiak-Molczyk, A. Mudrecki, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, Warszawa 2011;
R. Rynkun-Werner, Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne, Warszawa 2011;
E. Samborski, Pisma procesowe w sprawach karnych. Wzory i objaśnienia, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę