Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jacek Trzewik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przedstawienie najważniejszych rozstrzygnięć dokonanych przez Sąd Najwyższy w zakresie wybranych problemów prawnych powstałych na tle prawa spadkowego.
2. Wprowadzenie na grunt terminologii jurydycznej i orzecznictwa Sądu Najwyższego
Wymagania wstępne
Ugruntowana wiedza z zakresu prawa cywilnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student po ukończeniu przedmiotu ma wiedzę w zakresie:
– znaczenia rozstrzygnięć Sądu Najwyższego dla konkretnej sprawy oraz dla orzecznictwa sądów w innych sprawach;
– rozumie i zna rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego będącego przedmiotem oceny Sądu Najwyższego;

W zakresie postaw i kompetencji społecznych, student posiada:
– zdolność do refleksji nad problemami pojawiającymi się na tle spraw cywilnych w praktyce prawniczej;
– świadomość ważności etycznych podstaw prawa, jego związku z pojęciami takimi jak: sprawiedliwość, słuszność, szybkość wymiaru sprawiedliwości;
– wiadomości stanowiące fundament właściwego przygotowania do wykonywania zawodu prawnika.

W zakresie umiejętności, student potrafi:
– rozwiązywać praktyczne problemy postępowania cywilnego;
– dostrzegać wartości, które powinny być realizowane w prawie,
– samodzielnie myśleć.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo,

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym istotniejszych problemów prawnych z zakresu prawa spadkowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma – aktywność na zajęciach, praca pisemna przygotowana na wskazany przez prowadzącego temat.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – wybrane orzeczenia wraz z uzasadnieniami
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę