Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Lis prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie najnowszych orzeczeń Sądu najwyższego w sprawach rodzinnych. Ponadto zdobędzie wiedzę w zakresie terminologii prawniczej, zasad formułowania orzeczeń oraz samego Sądu Najwyższego.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania określonego orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych - na potrzeby rozstrzygnięcia problemu prawnego. Ponadto zdobędzie umiejętność krytycznego podejścia treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych oraz umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów z tym związanych.
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielenia porad prawnych w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in. poprzez odwołanie się do orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych) oraz będzie potrafił uzupełniać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności w przedmiocie tego typu orzecznictwa.
Wymagania wstępne
Aby student mógł efektywnie uczestniczyć w zajęciach „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych – konwersatorium” powinien posiadać wiedzę w zakresie podstawowym z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje prawa rodzinnego i opiekuńczego. Ma wiedzę o rodzajach i treści orzeczeń Sądu Najwyższego wydawanych w sprawach rodzinnych. (K_W03)
2. Ma podstawową wiedzę o Sądzie Najwyższym i o rodzajach orzeczeń wydawanych w tymże sądzie w sprawach rodzinnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania tejże instytucji. (K-W07)
UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania do konkretnej sprawy rodzinnej lub opiekuńczej orzecznictwa Sądu Najwyższego). Ponadto potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa rodzinnego i opiekuńczego (i związanego z nim orzecznictwa Sądu Najwyższego) oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tego prawa i tychże orzeczeń. (K_U03, K_U08)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w zakresie rozwiązywania określonego problemu prawnego poprzez zastosowanie do niego właściwego orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego w sprawie rodzinnej lub opiekuńczej. (K_U10)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza w momencie powoływania się na treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych. (K_K04)
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych. (K_K06)
Metody dydaktyczne
słowne: wykład konwersatoryjny, referat, dyskusja
oglądowe: orzecznictwo
Treści programowe przedmiotu
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych – konwersatorium” obejmuje treści zawarte Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przede wszystkim w ujęciu praktycznym (orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych). Podkreślić należy, iż zajęcia obejmują także treści o charakterze teoretycznym, ściśle związane z prezentowanymi orzeczeniami Sądu Najwyższego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Student jest zobowiązany do przygotowania na potrzeby zajęć dwóch referatów, które wygłasza w obecności pozostałych uczestników konwersatorium.
Ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5.
Niedostateczny
(W)
Nie zna i nie rozumie terminologii prawniczej z zakresu orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Nie ma wiedzy o Sądzie Najwyższym i o rodzajach orzeczeń wydawanych w tymże sądzie w sprawach rodzinnych.

(U)
Nie posiada umiejętności posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania do konkretnej sprawy rodzinnej lub opiekuńczej orzecznictwa Sądu Najwyższego).

(K)
Nie ma przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza w momencie powoływania się na treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych.

Dostateczny
(W)
W podstawowym zakresie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Ma podstawową wiedzę o Sądzie Najwyższym i o rodzajach orzeczeń wydawanych w tymże sądzie w sprawach rodzinnych.

(U)
Posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania do konkretnej sprawy rodzinnej lub opiekuńczej orzecznictwa Sądu Najwyższego).

(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza w momencie powoływania się na treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych.

Dobry
(W)
W średnim zakresie zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Ma średnią wiedzę o Sądzie Najwyższym i o rodzajach orzeczeń wydawanych w tymże sądzie w sprawach rodzinnych.

(U)
Posiada średnią umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania do konkretnej sprawy rodzinnej lub opiekuńczej orzecznictwa Sądu Najwyższego).

(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza w momencie powoływania się na treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych.

Bardzo dobry
(W)
Wykazuje wysoką znajomość i rozumienie terminologii prawniczej z zakresu orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Ma dużą wiedzę o Sądzie Najwyższym i o rodzajach orzeczeń wydawanych w tymże sądzie w sprawach rodzinnych.

(U)
Posiada dużą umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw sądowych (w szczególności w zakresie zastosowania do konkretnej sprawy rodzinnej lub opiekuńczej orzecznictwa Sądu Najwyższego).

(K)
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej, zwłaszcza w momencie powoływania się na treści orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych lub opiekuńczych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W tym przypadku nie przewiduje się. Student będzie korzystał z dostępnego dla studenta Systemu Informacji Prawnej LEX, gdzie znajdzie uaktualnioną bazę orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych. Ponadto student będzie korzystał z oficjalnej strony internetowej Sądu Najwyższego, na której regularnie publikowane jest najnowsze orzecznictwo oraz która zawiera archiwum tychże orzeczeń.
Jako literaturę uzupełniającą można wskazać:
1. T. Smyczyński (red.) Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 11, Warszawa 2009.
2. T. Smyczyński (red.) Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 12, Warszawa 2011.
3. H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.
4. K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę