Archeologia prawna (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Student posiada pogłębioną wiedzę o obiektach związanych ze stanowieniem i wykonywaniem prawa w przeszłości (do XIX wieku).
Wymagania wstępne
W1. Wiedza z zakresu wykładów z historii prawa i historii ustrojów państw.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student potrafi wymienić i opisać obiekty związane ze stanowieniem i wykonywaniem prawa.
UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego powiązania poszczególnych obiektów (materialnych oraz zjawisk niematerialnych) z systemami prawa materialnego i procesowego w poszczególnych epokach historycznych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi ocenić współczesne instytucje prawne i procesowe pod kątem ich skuteczności w oparciu o znajomość ich stanowienia i funkcjonowania w praktyce w przeszłości.
Metody dydaktyczne
Wykład połączony z aktywnym udziałem studentów.
Treści programowe przedmiotu
1. Definicja i nazwa dyscypliny, archeologia prawna jako nauka pomocnicza historii ustroju i prawa.
2. Miejsca obrad organów stanowiących prawo.
3.Siedziby sądów.
4. Miejsca odbywania kary pozbawienia wolności. Izby tortur.
5. Miejsca i urządzenia służące do wykonywania kar (kary śmierci, kar cielesnych, kar na honorze).
6. Sprzęty i urządzenia używane w administracji i sądownictwie.
7. Stroje i mundury (stroje koronacyjne, stroje kościelne, stroje stanowe, stroje uniwersyteckie).
8. Insygnia urzędowe.
9. Znaki i symbole prawne.
10. Znaki władztwa państwowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę składa się frekwencja oraz aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982; W. Maisel, Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę