Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Zuzanna Gądzik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów:
- z podstawowymi pojęciami z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego
- z podstawową wiedzą o źródłach prawa karnego, hierarchią norm prawnych oraz ogólnymi zasadami tworzenia prawa karnego i jego stosowania
- z podstawowymi instytucjami prawa karnego oraz przedstawienie pogłębionej wiedzy w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa z części szczególnej KK
- z metodami i narzędziami, w tym z technikami pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).

C2 - wyrobienie w studentach umiejętności:
- wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego a szczególności pojęciami prawnymi z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego w celu analizy i interpretacji konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
- interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizy ich powiązania z różnymi obszarami wiedzy prawniczej oraz odpowiedzialnością za przestępstwa z części szczególnej Kodeksu karnego
- samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania profesjonalnych umiejętności, przy wykorzystaniu źródeł prawa oraz literatury w języku rodzimym i obcym
- formułowania i analizy problemów prawnych oraz doboru metod i narzędzi badawczych pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych
- precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące części szczególnej prawa karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
- używania specjalistycznego języka prawnego i prawniczego, porozumiewania się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa karnego, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
- samodzielnego, merytorycznego doboru argumentów z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz orzecznictwa, stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów z dziedziny prawa karnego
- wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
- przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z części szczególnej Kodeksu karnego

C3 - w zakresie kompetencji społecznych student:
- świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prawa karnego, będzie dążył do jej uzupełniania i doskonalenia
- będzie odczuwał potrzebę odpowiedzialnego podchodzenia do problemów, refleksji nad etycznymi problemami mającymi swoje odzwierciedlenie w normach prawno-karnych
Wymagania wstępne
W1 - Dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych.
W2 - Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu „Prawo karne”.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność).
K_W07 Zna podstawowe instytucje prawa karnego oraz ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa z części szczególnej KK.
K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego, w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologiach (ICT).
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące prawa karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, referat

Oglądowe: prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo, filmy

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, dyskurs, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze, krzyżówka
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne – definicja i struktura przestępstwa. Charakterystyka części szczególnej Kodeksu karnego, klasyfikacja przestępstw. Charakterystyka wybranych przestępstw z części szczególnej Kodeksu karnego z szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, wolności, wolności sumienia i wyznania; wolności seksualnej i obyczajności; rodzinie i opiece; czci i nietykalności cielesnej; działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; wymiarowi sprawiedliwości; porządkowi publicznemu; ochronie informacji oraz mieniu i obrotowi gospodarczemu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium pisemne.
Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium pisemnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część szczególna. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2012
2. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012
3. A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2012
Uzupełniająca:
M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część ogólna. Pytania kazusy, tablice, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę