Postępowanie karne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marek Smarzewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy z prawa karnego procesowego;
C2 - opanowanie metodyki pisania pracy magisterskiej;
C3 - przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - dla studentów IV i V roku studiów;
W2 - zdanie egzaminu z prawa karnego i z postępowania karnego;
W3 - studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa karnego, prawa karnego procesowego, teorii prawa oraz prawa konstytucyjnego.
W4 - chęć pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa karnego procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza

1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa karnego procesowego – K_W10.
2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce – K_W15.
3. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego – K_W16.

Umiejętności

1.Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej – K_U04.
2. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej – K_U05.
3. Wyrobienie umiejętności stosowania specjalistycznego języka prawniczego i porozumiewanie się w sposób precyzyjny i spójny, także z odbiorcami spoza grona specjalistów – K_U08.
4. Wyrobienie umiejętności samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów – K_U09.
5. Wyrobienie umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa karnego procesowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy – K_U10.
6. Wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawa karnego procesowego – K_U11.
7. Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, oraz umiejętności analizowania dylematów etycznych – K_U12.

Kompetencje społeczne

1. Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie – K_K01.
2. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy ( terminowość przygotowywania kolejnych części pracy magisterskiej) – K_K03, K_K07, K_K08
3. Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role – dyskutanta, doradcy, sędziego – K_K02.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma procesowe
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze, analiza prawna, przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Pogłębienie wiedzy o wybranych instytucjach prawa karnego procesowego. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa karnego procesowego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przedmiot kończy się zaliczeniem; warunkiem uzyskania zaliczenia jest spełnienie następujących wymogów:
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej i samodzielnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

P. Hofmański, S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018;
J. Skorupka (Red.), Proces karny, Warszawa 2018;
K. Dudka (red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018.
Literatura pomocnicza: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2018.
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej : Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
bieżące orzecznictwo Sądu Najwyższego (w szczególności uchwały) i sądów powszechnych
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem