Teoria i filozofia prawa (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dostarczenie studentom wiedzy na temat metod i narzędzi badawczych w prawoznawstwie.
C2 - Dostarczenie studentom wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących prowadzenia badań naukowych i ich publikowania.
C3 - Wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań pozwalających rozwiązać problemy prawne (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
C4 - Wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego traktowania problemów prawnych w pracy badawczej.
Wymagania wstępne
Seminarium przeznaczone jest dla studentów Prawa zainteresowanych Teorią i filozofią prawa. Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W zakresie wiedzy Student:
K_W10 - posiada wiedzę na temat metod i narzędzi badawczych w prawoznawstwie.
K_W15 - posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących prowadzenia badań naukowych i ich publikowania.
K_W16 - posiada wiedzę na temat pojęcia i zakresu ochrony prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
W zakresie umiejętności Student:
K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł.
K_U05 - posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań pozwalających rozwiązać problemy prawne (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
K_U09 - posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tezy, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań i ocen wybranych problemów.
K_U11 - posiada umiejętność przygotowywania pracy magisterskiej w języku polskim dotyczącej szczegółowych zagadnień z wybranych dziedzin prawa.
K_U12 - potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji w obszarze prawa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W zakresie kompetencji społecznych Student:
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), potrafi wyznaczać zadań badawcze oraz realizować je.
K_K07 - rzetelnie i odpowiedzialnie traktuje problemy prawne w pracy badawczej.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, referaty.

Oglądowe: prezentacja prac magisterskich.

Praktyczne: praca w grupach, ćwiczenie umiejętności pisania pracy magisterskiej.
Treści programowe przedmiotu
Metodologia pisania pracy magisterskiej: metody badawcze stosowane w prawoznawstwie, budowa pracy magisterskiej, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii, sposoby konstruowania tematu pracy magisterskiej oraz technika pisania poszczególnych części dysertacji, podstawowe wiadomości na temat prawa autorskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie pracy magisterskiej:
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu roboczego;
Semestr VIII – przygotowanie referatu na temat wybranego tematu pracy magisterskiej, w którym student zaprezentuje najważniejsze problemy badawcze; wstępny wybór źródeł i literatury przedmiotu.
Semestr IX-X – przygotowanie i zaprezentowanie na seminarium zebranej literatury i źródeł oraz kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej; złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
2. Seweryniak H., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, wyd. 2, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1998.
Literatura uzupełniająca:
1. Urban S., Ładoński W., Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 3, Wrocław1999.
2. Literatura szczegółowa w zależności od tematu pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem