Prawo konsumenckie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie słuchaczy z pojęciem, zakresem i źródłami prawa konsumenckiego, wskazanie na kluczowe zagadnienia teoretyczno-praktyczne, dokonanie przeglądu literatury i orzecznictwa w odniesieniu do wybranych zagadnień, wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w ramach w/w zagadnień, w tym umiejętności poszukiwania materiałów źródłowych do analizy danego zagadnienia.
Wymagania wstępne
Wymagana orientacja w zagadnieniach prawa cywilnego (części ogólnej i prawa zobowiązań)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat prawa krajowego i unijnego w zakresie reguł konkurencji
K_W06 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony konkurencji
K_W08 Posiada wiedzę na temat tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z punktu widzenia zasad konkurencji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu konfliktów w dziedzinie konkurencji
K_U04 Potrafi w sposób poprawny stosować nabytą wiedzę w zakresie reguł konkurencji
K_U05 Potrafi skutecznie stosować zasady negocjacji i mediacji, z odniesieniem powyższego do zasad konkurencji
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności odwołując się różnych dyscyplin wiedzy
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, studium przypadku – zarówno studium indywidualne, jak i zbiorowe, z zastosowaniem dyskusji
Treści programowe przedmiotu
1 Pojęcie i zakres polskiego prawa konsumenckiego
2 Prawo ochrony konsumentów a prawo umów konsumenckich
3 Podstawowe źródła prawa konsumenckiego
4 Kluczowe zagadnienia prawa ochrony konsumentów
5 Ochrona konsumenta według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
6 Ochrona konsumenta według ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom
7 Ochrona konsumenta według ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
8 Ochrona konsumenta według innych szczególnych regulacji prawnych
9 Kluczowe zagadnienia prawa umów konsumenckich
10 Ochrona konsumenta w dziedzinie umów sprzedaży towarów
11 Ochrona konsumenta w dziedzinie umów bankowych
12 Ochrona konsumenta w dziedzinie umów o świadczenie usług turystycznych
13 Pojęcie, zakres i źródła europejskiego prawa konsumenckiego
14 Podstawowe zagadnienia europejskiego prawa ochrony konsumentów
15 Podstawowe zagadnienia europejskiego prawa umów konsumenckich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: prezentacja ustna lub praca pisemna
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: ustna lub pisemna analiza wskazanej regulacji prawnej albo wskazanego orzeczenia sądu lub organu
KRYTERIA ZALICZENIA: szczegółowe i wyczerpujące przedstawienie problematyki objętej regulacją prawną lub orzeczeniem, z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny, oraz własna ocena tej regulacji lub orzeczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODSTAWOWA:
1.M. Janczyk, Prawo konsumenckie, Poznań 2008.
2.E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego. Tom 6, Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018.
3.J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2016.
4. A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Warszawa 2008.
5. K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa 2014.
6. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
7. A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacji w państwach członkowskich, Warszawa 2013.
UZUPEŁNIAJĄCA:
1.K. Osajda, E. Łętowska (red.)., Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2005.
2.E. Nowińska, A. Cebula, Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Kraków 2005.
3.A. Kołodziej, Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, Warszawa 2006.
4.K. Włodarska-Dziurzyńska, Sankcje w prawie umów konsumenckich na przykładzie wybranych umów, Warszawa 2009.
5.R. Stefanicki, Nieuczciwe praktyki handlowe w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej. Dyrektywa 2005/29/WE, Warszawa 2007.
6.B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę