Prawo cywilne - zobowiązania (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 36
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z instytucjami prawa zobowiązań
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w zakresie oceny skutków prawnych zdarzeń objętych regulacją prawa zobowiązań
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa rzeczowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa zobowiązań - K_W03
2. student ma wiedzę o instytucjach prawa zobowiązań, zna i rozumie sposoby powstawania zobowiązań, zasady ich wykonania oraz skutki niewykonania - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać ją korzystając z literatury i orzecznictwa - K_U04
2. student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań - K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi pracować w zespole pełniąc rolę prelegenta, dyskutanta, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i otwartość na argumenty innych uczestników dyskusji - K_K02
2. student odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację - K_K03, K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, opis, referat, lektura, orzecznictwo, kazusy, dyskurs, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i miejsce prawa zobowiązań w systemie prawa, źródła prawa zobowiązań, istota i struktura stosunku zobowiązaniowego, pojęcie długu i rodzaje odpowiedzialności za dług, zobowiązania niezupełne, świadczenie jako przedmiot zobowiązania, świadczenie pieniężne, odszkodowawcze, odsetki, zobowiązania wielopodmiotowe, umowy jako źródła zobowiązań, bezpodstawne wzbogacenie, odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania, sposoby wygasania zobowiązań, zmiany podmiotowe w zobowiązaniu, ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Ze względu na specyfikę zajęć oraz warsztatową formę zajęcia zawierają elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa zobowiązań
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące stosunków zobowiązaniowych
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe oraz rządzące nimi prawidłowości; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zobowiązań
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa zobowiązań
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące stosunków zobowiązaniowych
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki zobowiązaniowe oraz rządzące nimi prawidłowości; identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju prawa zobowiązań
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wydanie 11;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017;
Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, CH Beck, Warszawa 2017;
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 354-534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449 (10), t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 9, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015;
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna,t. 6, wyd. 3, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, T. 1. Komentarz art. 1 - 449 i. 11, red. M. Gutowski, C,H, Beck, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin