Wybrane zagadnienia z prawa polskiego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Słowikowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi instytucjami prawa polskiego.
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości dotyczące ustroju państwa polskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-Student zna podstawowe instytucje prawa polskiego;
-Student wie, jakie są naczelne zasady ustrojowe RP i potrafi dokonać krótkiej charakterystyki najważniejszych organów władzy publicznej.
Student rozumie nieuchronność zmian ustrojowych ostatnich dekad i dostrzega płynące stąd korzyści dla polskiego społeczeństwa.


UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy polskiego systemu ustrojowego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw prawa oraz znajomość obecnych rozwiązań ustrojowych do lepszego zrozumienia zmian w polityce wewnętrznej i międzynarodowej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.
Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań społecznych i gospodarczych XXI wieku.
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, pogadanka
Treści programowe przedmiotu
Zdolność prawna (początek/koniec)
Zdolność do czynności prawnych
Dobra osobiste – typy dóbr osobistych
Przesłanki ochrony oraz środki ochrony dóbr osobistych
Małżeństwo – definicja, warunki zawarcia
Przeszkody małżeńskie
Rozwiązanie/ustanie małżeństwa
Ukazanie podobieństw i różnic w przepisach: Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego
Przestępstwo a wykroczenie – definicje. Strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstw/wykroczenia
Odpowiedzialność karna za przestępstwo/ wykroczenie
Podstawowe zasady ustrojowe
Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Sejmu i Senatu
Zasady prawa wyborczego do Sejmu, Senatu i w wyborach na urząd prezydenta
Zgromadzenie Narodowe
Prezydent Rzeczypospolitej
Skład i struktura Rady Ministrów
Odpowiedzialność prezydenta i rządu
Trybunał Stanu.
Trybunał Konstytucyjny.
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa z danego przedmiotu zostanie wystawiona po przeprowadzeniu ustnego zaliczenia w postaci odpowiedzi studentów na zadane pytania. Niewiedza studenta o podstawowych aspektach materii poruszanych podczas zajęć skutkować będzie oceną niedostateczną. Na ocenę dostateczną należy odpowiedzieć poprawnie na połowę zadanych pytań, na dostateczny plus na 60%. Na ocenę dobrą student powinien poprawnie odpowiedzieć na 70% zadanych pytań, na dobrą plus na 80%, zaś na bardzo dobrą na 90% procent pytań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA Podstawowa:
1. Nowak M., Podstawy prawa w Polsce. Prawo dla nieprawników, Warszawa 2012,
2.Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce, red. A. Gacka -Asiewicz, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Zakamycze 2013.
2. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2015.
3. A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2015.
4. W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle konstytucji z 1997 roku, Zakamycze 2014.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia ogólnego » Wybrane zagadnienia z prawa polskiego *
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji