Prawo rzymskie (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Izabela Leraczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.- Przybliżenie podstawowych instytucji prawa rzymskiego;
C2.- Wprowadzenie na grunt terminologii jurydycznej;
C3. -Przygotowanie do nauki współczesnego prawa kanonicznego.
Wymagania wstępne
W1-czytanie tekstów ze zrozumieniem
W2- umiejętność analizowania tekstów prawnych
W3-zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY Student:
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych w starożytnym Rzymie, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa rzymskiego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa rzymskiego i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, referat, lektura;

Oglądowe: prezentacje multimedialne

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
- zagadnienia wstępne – pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego; podziały prawa; systematyka rzymskiego prawa prywatnego; - historyczny rozwój państwa i prawa rzymskiego – formy państwa rzymskiego; historyczny rozwój źródeł prawa rzymskiego; rozwój rzymskiego prawa prywatnego; - proces cywilny –; proces formułkowy; ochrona pozaprocesowa; proces kognicyjny; - prawo osobowe – osoby fizyczne; osoby prawne; zdolność do czynności prawnych, czynności prawne; wady oświadczenia woli; treść czynności prawnych. - prawo familijne – rodzina rzymska; prawo małżeńskie, władza ojcowska; opieka i kuratela; - prawo rzeczowe – rzeczy; posiadanie; własność; prawa na rzeczy cudzej; - prawo spadkowe – dziedziczenie testamentowe; treść testamentu; dziedziczenie przeciwtestamentowe; dziedziczenie -beztestamentowe; nabycie spadku i jego skutki; zapisy. - zobowiązania - - pojęcie, i podział zobowiązań; zobowiązania z kontraktów, z umów nieformalnych oraz jak gdyby z kontraktów - w zarysie; zobowiązania z deliktów i jak gdyby z deliktów – w zarysie; umocnienie i umorzenie zobowiązań..
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
3 pytania opisowe i 1 paremia łacińska –warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie 50% prawidłowych odpowiedzi, ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Dębiński: Rzymskie prawo prywatne, Kompendium, Warszawa 2017,
Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic,Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis;
Literatura uzupełniająca:
J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011,
W. Dajczak, T. Giaro , F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009; K. Burczak,
A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007; Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986;
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, uzup. J. Kodrębski, Warszawa 2001.
M. Kuryłowicz, M. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2008.
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1999.
W. Rozwadowski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1996.
E. Szymoszek, I. Żeber, Rzymskie prawo prywatne, Wrocław 2005.
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005..
M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 2002.
W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1988.
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Egzamin