Prawo karne wykonawcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Iwona Bień-Węgłowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji z zakresu prawa karnego wykonawczego.
C2 - Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności w celu opracowania tematu badawczego.
C3 - Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestniczenia w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębiania wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego. Studenci powinni posiadać wiedzę z prawa karnego materialnego i postępowania karnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W10 - Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących prawa karnego wykonawczego.
K_W15 - Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasada i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych.
K_W16 - Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U04 - Potrafi zdobywać informacje dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu.
K_U05 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów z zakresu prawa karnego wykonawczego. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z tematyki pracy magisterskiej.
K_U07 - Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią z zakresu prawa karnego wykonawczego, korzystając z dorobku prawa karnego wykonawczego jak i innych dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (np. prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, bierze odpowiedzialność za powierzone zadania.
K_K07 - Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura .
Poglądowe: prezentacje prac magisterskich, pisma procesowe, orzecznictwo,
Praktyczne: przygotowanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Wybór tematów badawczych z zakresu prawa karnego wykonawczego. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zaprezentowanie metod badawczych. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu źródeł i literatury przedmiotu. Prezentowanie fragmentów pracy magisterskiej. Korekta prac magisterskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestr VIII-IX – przygotowanie i prezentacja kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Hołda J., Hołda Z., Migdał J., Żurawska B., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2017.
Lelental S. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz., Warszawa 2012.
Hołda Z., Publiczne oświadczenia Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 60.
Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Kraków 2007.
Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000.
Literatura uzupełniająca:
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem