Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Alicja Syroka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego oraz podstawową wiedzą o źródłach prawa z zakresu prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz ogólnymi zasadami tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność).
C2 -Zapoznanie z podstawowymi instytucjami prawa karnego oraz przedstawienie pogłębionej wiedzy w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa z części szczególnej Kodeksu karnego.
C3 - Zaznajomienie z metodami i narzędziami, w tym z technikami pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).
Wymagania wstępne
W1 - Dla studentów III i IV roku studiów stacjonarnych.
W2 - Studenci powinni posiadać wiedzę z zakresu prawa karnego, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu „Prawo karne”.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna podstawowe pojęcia z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu prawa karnego, hierarchii norm prawnych oraz zna ogólne zasady tworzenia prawa karnego i jego stosowania (proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność).
K_W07 Zna podstawowe instytucje prawa karnego oraz ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa z części szczególnej KK.
K_W10 Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla prawa karnego (orzecznictwo).
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Umie wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych.
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego, w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologiach (ICT).
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
K_U07 Potrafi precyzyjnie i spójnie wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące prawa karnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tez, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznego podsumowania i oceny wybranych problemów.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja.
Oglądowe: pokaz, prezentacje multimedialne, tablice, pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, samodzielne przygotowywanie pism procesowych, analiza prawna, rozwiązywanie przykładowych testów na aplikacje prawnicze.
Treści programowe przedmiotu
Zagadnienia wstępne, charakterystyka części szczególnej Kodeksu karnego, klasyfikacja przestępstw, charakterystyka wybranych przestępstw z części szczególnej Kodeksu karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium pisemne.
Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium pisemnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część szczególna. Pytania, kazusy, tablice, Warszawa 2012
2. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012
3. A. Grześkowiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2012
Uzupełniająca:
M. Gałązka, R. G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, K. Wiak, Kodeks karny. Część ogólna. Pytania kazusy, tablice, Warszawa 2012
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę