Biblia- istota i rola w kulturze (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Poznanie podstawowych pojęć biblijnych: Kanon ksiąg natchnionych, proces redakcji tradycji biblijnych, struktura Starego i Nowego Testamentu, hermeneutyka biblijna, teologia biblijna.
C2 - Zapoznanie z kulturowo-religijnym kontekstem cywilizacji Starożytnego Bliskiego Wschodu
C3 - Ukazanie płaszczyzn wpływu orędzia biblijnego na różne aspekty kulturowe cywilizacji starożytnych i nowożytnych
C4 - Pokazanie Biblii jako wiarygodnej odpowiedzi na współczesne ludzkie dylematy natury egzystencjalnej, społeczno-kulturowej i religijnej
Wymagania wstępne
W 1 - Praktyczna umiejętność posługiwania się Pismem Świętym
W 2 - Gruntowna znajomość wybranych tradycji biblijnych z Pięcioksięgu, Ksiąg historycznych (Joz-2Krl) i Ksiąg dydaktycznych (Prz, Hi, Koh, Syr, Mdr), Ksiąg prorockich (Iz, Jr, Ez) i Ewangelii
W 3 - Znajomość podstawowych informacji na temat teologii wybranych tekstów biblijnych w oparciu o podaną literaturę
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
T_W01 student ma gruntowną wiedzę z zakresu kluczowych kwestii teologicznych Starego i Nowego Testamentu
T_W03 student ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie pozabiblijnych tradycji religijnych i kulturowych będących tłem i paralelą dla tekstów Biblii
T_W12 student ma ogólną wiedzę o powiązaniach literatury, kultury i religii Starego i Nowego Testamentu z naukami humanistycznymi oraz dziełami kultury i sztuki Wschodu i Zachodu
T_W15 student ma ogólną znajomość podstaw społeczno-prawnego, kulturowego i religijnego życia udokumentowanego w tradycjach biblijnych

UMIEJĘTNOŚCI:
T_U02 student posiada umiejętności badawcze w zakresie analizy tekstów biblijnych, syntezy różnych idei teologicznych, doboru metod i opracowania wyników; ponadto student potrafi popularyzować wiedzę biblijną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym opartym o lekturę Pisma Świętego w szeroko rozumianym współczesnym kontekście kulturowym
T_U09 student posiada umiejętność prowadzenia dyskusji dotyczących zagadnień teologicznych (obraz Boga, godność człowieka, najważniejsze problemy egzystencjalne) z wykorzystaniem wiedzy biblijnej i wiadomości o starożytnych kulturach Bliskiego Wschodu
T_U12 student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać najważniejsze tradycje biblijne w kontekście spuścizny kulturowej pozostawionej przez człowieka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
T_K02 student rozumie potrzebę intelektualnego oraz religijno-duchowego formowania się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces kształcenia się innych osób oraz potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu świata Biblii oraz starożytnych i nowożytnych cywilizacji Wschodu i Zachodu
T_K07 student ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego; potrafi zauważyć, docenić oraz chronić dziedzictwo kultury chrześcijańskiej oraz innych kultur i cywilizacji
T_K12 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy egzystencjalne, doktrynalne i etyczno-moralne: umie stawać pytania i szukać odpowiedzi w następujących kwestiach: Bóg, człowiek, ludzka godność i powołanie, sens i celowość wszechświata, konieczność istnienia systemu etyczno-moralnego. Student otwiera się na dialog z innymi, uczy stawiać się pytania i szukać odpowiedzi na nurtujące go kwestie
Metody dydaktyczne
Zajęcia mają formę uniwersyteckiego wykładu i praktycznych ćwiczeń. W zależności od potrzeb przybierają formę: konwersatorium, prezentacji multimedialnej, dyskusji problemowej albo wspólnej analizy tekstów źródłowych lub prezentacji zachowanych reliktów cywilizacji. Zastosowane formy przekazu pozwalają na praktyczne i skuteczne przyswojenie różnych metod analiz biblijnych oraz kluczowych modeli interpretacji tekstów natchnionych. Jako podstawowe narzędzie pracy z biblijnym tekstem jest zastosowana metoda historyczno-krytyczna oraz metoda narracyjna, czyli najbardziej sprawdzone i wiarygodne narzędzia dla analizy biblijnych tekstów narracyjnych pozwalające pokazać tekst Biblii w jej szerokim kontekście kulturowym i religijnym.
Treści programowe przedmiotu
Omówienie fundamentalnych zagadnień związanych z Pismem Świętym:
- Nazwy i podział Biblii, treść i chronologia wybranych Ksiąg Pisma Świętego, ich język, forma literacka i autorzy
- Natchnienie biblijne i jego skutki: świętość i prawda Biblii
- Historia powstania tekstu biblijnego
- Hermeneutyka biblijna
- Kanon Ksiąg Świętych. Historia Kanonu Biblijnego
- Przekłady Biblii na języki narodowe
- Metody czytania Pisma Świętego
- Główne tematy teologiczne Starego i Nowego Testamentu: stworzenie świata i człowieka (Rdz 1-2); upadek człowieka (Rdz 3); historia Patriarchów (Rdz 12-50); wyjście z Egiptu i jego tło historyczne (Przymierze i Dekalog); instytucja monarchii, profetyzmu i kapłaństwa w Izraelu; literatura mądrościowa Izraela; Osoba i dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa; teologiczna struktura Ewangelii; Apostoł Paweł - jego życie i listy; Apokaliptyka Nowego Testamentu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W zakresie wiedzy: ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji wytyczonej przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dostateczna - minimalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
ocena dobra - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
ocena bardzo dobra - gruntowna i pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytycznych wskazanych w celach przedmiotu, wymaganiach i efektach kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. J. Kudasiewicz, Teologiczno-praktyczny wstęp ogólny do Pisma Świętego, Lublin 2000.
2. M. Bednarz, Zasłuchani w Słowo Pana, Tarnów 1991.
3. M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1982.
4. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1989.
5. J. Kudasiewicz, Biblia, Historia, Nauka, Kraków 1978.
6. Wstęp ogólny do Pisma Świętego, red. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986.
7. Wstęp do Starego Testamentu, red. Stachowiak, Poznań 1988.
8. Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2000.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. X. Leon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981.
2. Wstęp do Nowego testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996.
3. Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce M. Metzger, Michael D. Coogan, Warszawa 1996.
4. Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991.
5. M. Filipiak, Człowiek współczesny a Stary Testament, Lublin 1982.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin