Postępowanie administracyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Rafał Biskup
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1- Zapoznanie studentów z zakresem przedmiotowym i podmiotowym Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedstawienie zasad i struktury postępowania administracyjnego.
C 2 - Zapoznanie studentów z funkcją przepisów procesowych na tle systemu norm prawa administracyjnego
C 3 Omawianie przypadków praktycznych zastosowania KPA. Wyrobienie umiejętności właściwego odczytywania (interpretacji) przepisów KPA. Prezentacja wiodących orzeczeń sądów administracyjnych
C 4 Pokazanie podstawowych zasad rozwiązywania przykładowych stanów faktycznych (kazusów). Dodatkowo: na ćwiczeniach samodzielne przygotowanie pism (podań) oraz dokumentów procesowych (wezwań, decyzji, postanowień itp.)
Wymagania wstępne
W 1. - Znajomość zasad budowy norm prawa administracyjnego,
W. 2 - Znajomość form działania organów administracji, w tym przede wszystkim desygnatów pojęcia akt administracyjny
W 3 - Znajomość struktury administracji publicznej w Polsce
W 4 - Umiejętność analizy tekstu naukowego
Brak zaliczonego kursu prawa administracyjnego uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach z procedury administracyjnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W 01 - Student zna zasady, na jakich opiera się procedura administracyjna oraz ich funkcje, zna przesłanki kwalifikowania stanu faktycznego do kategorii sprawy administracyjnej. Student potrafi opisać poszczególne elementy struktury postępowania, zna czynności procesowe podejmowane w celu rozstrzygnięcia sprawy oraz potrafi rozpoznać rodzaj zakończenia sprawy administracyjnej (decyzja, postanowienie, ugoda). Student orientuje się w prawach i obowiązkach podmiotów postępowania: organu rozstrzygającego, stron oraz innych uczestników. Zna kompetencje organu I i II instancji.
K_W 02 - Student zna etapy ewolucji procesu administracyjnego oraz wpływ, jaki nań wywarło orzecznictwo sądów administracyjnych. Student potrafi wskazać miejsce i rolę norm postępowania administracyjnego w systemie norm prawa administracyjnego. Rozumie zależności pomiędzy normami prawa materialnego a procesowego administracyjnego. Ma wiedzę o zasadach interpretacji norm procesowych, w szczególności o znaczeniu zasad ogólnych postępowania w procesie tej interpretacji. Potrafi wskazać etapy stosowania prawa materialnego administracyjnego w oparciu o zasadę ogólną praworządności postępowania administracyjnego. Potrafi zinterpretować pozostałe zasady ogólne postępowania administracyjnego w relacji do procesu sprawiedliwego i praworządnego stosowania prawa. Zna relacje pomiędzy prawem administracyjnym a prywatnym w zakresie rozgraniczenia sposobów zastosowania normy prawa administracyjnego. Zna zasady prawidłowej argumentacji prawniczej, popartej elementami nauk socjologicznych i psychologicznych.
K_W07 - Student zna budowę procesowego stosunku administracyjnego. Potrafi rozróżnić stosunki procesowe zwykłe proceduralne od spornych. Rozumie pojęcie władztwa administracyjnego w kontekście praw i obowiązków organu rozstrzygającego w procedurze administracyjnej
K_W 13 - Student rozróżnia sposoby rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Zna strukturę decyzji i postanowienia administracyjnego. Wie, w jakich okolicznościach należny zastosować instytucje ugody administracyjnej. Orientuje się w możliwości i zakresie stosowania w procedurze administracyjnej elementów mediacji.
K_W 17 - Student zna zasady rozstrzygania sprawy administracyjnej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 - Student potrafi wykorzystać nabyta wiedzę, w zakresie postępowania administracyjnego, dla oceny stanu faktycznego i wyróżnienia tych spośród nich, które mają charakter administracyjno-prawny a następnie potrafi odróżnić te z nich, które załatwiane będą przez wydanie aktu administracyjnego.
K_U09 - Student ma umiejętności w posługiwaniu się zasadami pozyskiwania informacji dla ustalenia prawidłowego stanu faktycznego (właściwe odczytanie wniosku strony, przepisu prawa, orzeczenia sądowego, poglądów doktryny) , potrafi nazwać i przeprowadzić dowody. Student potrafi kierować poszczególnymi etapami postępowania, potrafi przeprowadzić rozprawę administracyjną. Student potrafi dokonać subsumpcji stanu faktycznego do prawnego. Student wykorzystując tekst kodeksu postępowania administracyjnego oraz treść norm materialnego prawa administracyjnego prawidłowo interpretuje ich znaczenie (hipoteza, dyspozycja czasami sankcja) i na tej podstawie przygotowuje projekt rozstrzygnięcia (decyzji, postanowienia ugody)
K_U13 - Potrafi kierować zespołem, rozdzielać zadania, oceniać efekty pracy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, mając na względzie częstotliwość zmian w zakresie materialnego prawa administracyjnego oraz wpływ nowych technologii na sposób procedowania.Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K_K02 - Student potrafi właściwie ocenić skutki podejmowanych przez siebie rozstrzygnięć, w tym także zespołowych.
Metody dydaktyczne
Metoda nauczania teoretycznego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz systemu e-learning. W systemie e-learning student rozwiązuje zadane kazusy oraz ma możliwość zaznajomienia się z najnowszymi publikacjami czy orzeczeniami lub projektami aktów normatywnych odnoszącymi się do danego modułu. W założeniu, w systemie e-learning student powinien potrafić wykorzystać nabytą na wykładzie wiedzę w sposób praktyczny poprzez rozwiązanie kazusów oraz pogłębić wiadomości. Sposób rozwiązania kazusu, w tym tok myślenia, zastosowane przepisy podlegają ocenie. Na wykładzie omawiany jest najbardziej optymalny model rozstrzygnięcia kazusu.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie i geneza postępowania administracyjnego (W) Różnice pomiędzy normą materialną a procesową w prawie administracyjnym. Problem braku Kodeksu administracyjnego. Pojęcie procesu na tle różnych postępowań . Proces sądowy a proces administracyjny. Rodzaje postępowań administracyjnych w polskim systemie prawnym. Procedury uregulowane w KPA Źródła prawa procedury administracyjnej.
2. Przedmiot postepowania administracyjnego. Pojęcie sprawy administracyjnej na tle pojęcia stosunku administracyjno-prawnego oraz sprawy cywilnej (W, Ćw.)
3. Organ rozstrzygający w postępowaniu . Pojęcie – rodzaje, rola procesowa (w tym zagadnienie współdziałania organów)(W) Właściwość organów. (pojęcie i rodzaje) . (W.) Wyłączenie pracownika i organu (W. Cw.)
4. Strona postępowania administracyjnego Pojęcie strony na tle pojęcia stosunku administracyjnoprawnego (W, Ćw.)
5. Podmioty na prawach strony oraz pozostali uczestnicy postępowania (W, Ćw.)
6. Zasady postępowania administracyjnego – pojęcie – rola – skutki nieprzestrzegania (W.) .
7. Czynności procesowe w postępowaniu (terminy, doręczenia, wezwania, protokoły, adnotacje , podania, karty spraw) (W, Ćw.). Czas załatwienia sprawy . Rodzaje i metody przeciwdziałania bezczynności organu (W.)
8. Administracyjny tok instancji. Przeszkody w toku postępowania (W)
9. Wszczęcie postępowania (W, Ćw.) Odmowa wszczęcia postępowania (W.)
10. Postępowanie wyjaśniające (forma postępowania, postępowanie dowodowe) (W, Ćw.)
11. Rozstrzygnięcie. Pojęcie uznania administracyjnego. Sposoby rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej na tle pojęcia prawnych form działania administracji . Decyzje ugody postanowienia – sposoby załatwienia sprawy administracyjnej (W.) Mediacja, milczące załatwienie sprawy
12. Zasady kwestionowania rozstrzygnięcia (W) Pojęcie i rodzaje wadliwości rozstrzygnięcia Instancyjne i pozaintasnacyjne metody kwestionowania rozstrzygnięć w toku postępowania.
13. Postępowanie odwoławcze i w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (W, Ćw.)
14. Postępowanie zażaleniowe (Ćw., W.)
15. Postępowanie o wznowienie postępowania i stwierdzenie nieważności decyzji (W, Ćw.)
16. Pozostałe postępowania nadzwyczajne (W, Ćw.)
17. Postępowania uproszczone (Ćw.)
18. Koszty postępowania (Ćw.)
19. Pojęcie ostateczności, prawomocności decyzji a skarga do sądu administracyjnego (W.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin:
1. W formie testu jednokrotnego wyboru (poziom zaliczenia na ocenę dostateczną - 66 %)
2. W formie testu oraz przygotowania zadania badawczego w zespole (ocena dostateczna jest średnią oceny z testu oraz zadania badawczego)
3. W formie testu oraz zaliczenia na platformie e-lerning (ocena dostateczna jest średnią ocen z testu oraz oceny z zaliczenia na platformie e-lerning)
4. Egzamin ustny (na zasadzie wyjątku)

Ocena niedostateczna:
W: student nie zna podstawowych pojęć z zakresu postępowania (np. sprawa administracyjna, podmioty postępowania, struktura postępowania, zasady postępowania, sposoby wszczęcia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć sprawy administracyjne, odwołanie, zażalenie, wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności)
U: Student nie potrafi odszukać normy w kodeksie postępowania administracyjnego ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi nazwać metod ustalania stanu faktycznego albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji przykładowego rozstrzygnięcia i nie ma wiedzy jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w KPA, nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego rozstrzygnięcia, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu postępowania administracyjnego, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe)
U: Student potrafi odszukać normy żądane normy zamieszczone w kodeksie postępowania administracyjnego, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego rozstrzygnięcia, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w KPA
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione rozstrzygnięcie, ma także wiedzę, jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Dodatkowo: jeśli egzamin będzie miał formę złożoną, tj. praca w zespole badawczym plus egzamin z W, U, K - premiowana (obok oceny merytorycznej efektu pracy badawczej) będzie umiejętność pracy w grupie, wkład własnej pracy w osiągnięcie wyniku zespołu, zdolność do kierowania grupą (w przypadku jej kierownika)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2014;
2.R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa 2012
3.W. Chróścielewski, J.P Tarno  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami
administracyjnymi, Warszawa, 2011
4. T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, A. Krawiec, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne,
LexisNexis, Warszawa 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. B. Adamiak, J. Borkowski  Kodeks post¦powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa, 2012
2. K. Sobieralski, Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego, Wrocław 2009
3. L. Klat–Wertelecka, Zaświadczenie w prawie administracyjnym, Warszawa 2001
4. B. Adamiak, Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław. 1980
5. W., Chróścielewski, Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002
6. F. Longchamps, Problemy trwałości decyzji administracyjnej, PiP 1961
7. G. Łaszczyca, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Kraków 2000
8. M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Kraków 2006
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Postępowanie administracyjne
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.