Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ilona Grądzka
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Zajęcia zmierzają do wyrobienia praktycznej zdolności studenta w zakresie analizy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;
C2-Studenci pogłębiają wiedzę dotyczącą charakteru orzecznictwa konstytucyjnego;
C3- Studenci interpretują treść orzeczeń TK oraz analizują glosy do tychże orzeczeń.
Wymagania wstępne
W1-Znajomość podstawowych pojęć i instytucji z prawa konstytucyjnego;
W2- znajomość procedury kontroli konstytucyjności prawa na poziomie kursu podstawowego z II roku studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna ogólne zasady tworzenia i stosowania prawa;
2. Zna podstawowe cechy i funkcje prawa konstytucyjnego oraz rozumie terminologię prawniczą z zakresu kontroli konstytucyjności ustaw;
3. Ma wiedzę o rodzajach orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;
4. Zna linię orzeczniczą w wybranych obszarach rozstrzygnięć.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych wchodzących w zakres spraw kontroli konstytucyjności prawa;
2. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla prawa konstytucyjnego oraz porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie tego prawa i tychże orzeczeń;
3. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego w wybranych obszarach problemowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, w szczególności przy ferowaniu ocen na temat zgodności prawa z Konstytucją RP.
2. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie przeprowadzania ocen konstytucyjności prawa;
3. Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, opis, lektura;
Poglądowe: orzecznictwo;
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, praca w grupach, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
1. Charakterystyka i znaczenie abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności prawa;
2. Analiza wybranych rozstrzygnięć TK tworzących wyraźną linię orzeczniczą (np. w zakresie uprawnień Senatu) oraz rzutujące na sposób postrzegania kontroli konstytucyjności (np. orzecznictwo zapadłe w tzw. sporze o TK z lat 2015-2016).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Aktywność na zajęciach10%, praca w grupie 40%, zaliczenie pisemne 50%
Metody weryfikacji efektów kształcenia: praca pisemna polegająca na opracowaniu i omówieniu orzeczenia TK, zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest wypełnienie warunków zaliczenia w 50% z każdego z zadań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Zalecana literatura podstawowa: M. Dąbrowski, Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną kontrolą konstytucyjności prawa, Olsztyn 2015.
Literatura uzupełniająca: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I-II, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę