Techniki negocjacji i mediacji w administracji (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sylwia Mosio
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat rozwiązywania sporów z zakresu administracji publicznej, powstających pomiędzy stronami w postępowaniu administracyjnym oraz problematyki mediacji w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
C2- Celem zajęć jest wykształcenie wśród studentów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami negocjacji i mediacji, szczególnie w obszarze administracji publicznej.
Wymagania wstępne
Przekazanie studentom gruntownej wiedzy na temat negocjacji i mediacji oraz pomoc w zdobyciu umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami negocjacji i mediacji szczególnie w obszarze administracji publicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.

Umiejętności
K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.

Kompetencje społeczne
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja.
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych w postaci prezentacji multimedialnych, tablic poglądowych, filmów tematycznych.
Treści programowe przedmiotu
TEMATY ZAJĘĆ
Zagadnienia wprowadzające
Komunikacja podstawą udanych negocjacji - negocjacje jako sytuacja komunikacyjna
Organizacja negocjacji
Modele negocjacji
Techniki negocjacyjne i ich charakterystyka
Manipulacja w negocjacjach
Sytuacje konfliktowe w negocjacjach. Dynamika i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
Charakterystyka mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów
Optymalizacyjny model dyskursu mediacyjnego
Modele i techniki komunikacji interpersonalnej
Prawo administracyjne wobec zjawiska konfliktu interesów
Prawna konstrukcja dokonywania uzgodnień z organem administracji
Elementy uzgodnienia mediacji w postępowaniu administracyjnym (uwagi de lege lata)
Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Komunikacja niewerbalna w podstawowych interakcjach negocjacji i mediacji
Role, kompetencje oraz predyspozycje osobowościowe negocjatora i mediatora
Negocjacje - studium przypadku
Mediacje - studium przypadku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie kolokwiów, aktywny udział w zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Fisher R., Ury W. Dochodząc do tak. Warszawa 1990.
2. UryW., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa 1995.
3. Zienkiewicz A. Studium mediacji. Od teorii ku praktyce. Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Błaut R., Skuteczne negocjacje. Warszawa 1995.
2. Borkowska S. Negocjacje zbiorowe. Warszawa 1997
3. Kmieciak Z. Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym. Zakamycze 2004.
4. Knapp M.L., Hall J.A. Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław 2000.
5. Lewicki R.J., Saunders D.M., Minton J.W. Negotiation. Boston 1999.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Techniki negocjacji i mediacji w adimistracji
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.