Prawo podatkowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Jędrzejczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celami przedmiotu są:
C1. Rozszerzenie wiedzy na temat systemu finansowo – podatkowego w kraju i Unii Europejskiej oraz podkreślenie znaczenia podatków dla państwa, samorządu i społeczeństwa
C2. Prezentacja najważniejszych czynności prawnych i stanów faktycznych rodzących obowiązek podatkowych
C3. Wskazanie konsekwencji nielegalnych zachowań podatnika w obszarze obowiązków podatkowych
C4. Przedstawienie katalogu podstawowych praw podatnika, zwłaszcza w zakresie ulg i zwolnień podatkowych
Wymagania wstępne
Dobra znajomość prawa finansów publicznych. Znajomość podstaw prawa konstytucyjnego (hierarchia źródeł prawa), prawa i postępowania administracyjnego ( organy administracji publicznej, decyzje administracyjne) oraz podstaw prawa cywilnego. Praktyczna znajomość podstaw matematyki dla rozliczeń podatkowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa podatkowego
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego . Zna ogólne zasady tworzenia prawa i stosowania prawa podatkowego ( proces legislacyjny, moc wiążąca, niekonstytucyjność, nieważność czynności prawnej)
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni prawa podatkowego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje prawa podatkowego oraz rozumie zasady jego funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa podatkowego.
KW_08 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnopodatkowym w skali krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji podatkowych.
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa podatkowego pozwalające opisywać struktury i instytucje prawnopodatkowe a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnopodatkowych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. I
K_W12 Ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
K_W13 Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w zakresie opodatkowania

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z obszarem prawa podatkowego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT)
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawnopodatkowe
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K-K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia cotygodniowe w języku polskim. Materiały pomocnicze w formie prezentacji PowerPoint, informacja o kolokwiach, dodatkowe materiały i inne wymagania umieszczone na stronie internetowej prowadzącego wykłady na platformie e.kul.pl
Treści programowe przedmiotu
1. Teoria podatków. Elementy konstrukcyjne podatków. Główne podziały podatków.
2. Źródła prawa podatkowego. Zasady podatkowe oraz funkcje podatków w teorii i praktyce.
3. Zobowiązania podatkowe – sposoby ich powstawania i wygasania.
4. Ulgi w spłacie podatków i inne preferencje podatkowe.
5. Odpowiedzialność podatników i innych podmiotów za zobowiązania podatkowe.
6. Postępowanie podatkowe. Procedury podatkowe
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych – aspekty merytoryczne
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych – obliczenia praktyczne.
9. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych.
10. Podatek dochodowy od osób prawnych.
11. Podatek od towarów i usług.
12. Podatek akcyzowy.
13. Podatek od spadków i darowizn.
14. Samorządowe podatki majątkowe.
15. Podatki i opłaty lokalne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń jest udzielane wskutek uzyskania pozytywnej średniej ocen z następujących form sprawdzenia wiedzy:
a) obowiązkowe kolokwium na 1-2 ćwiczeniach: obliczanie skal podatkowych + elementy języka angielskiego
b) obowiązkowe kolokwium po zakończeniu części ogólnej prawa podatkowego
c) obowiązkowe kolokwium z rozliczania kazusu dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych
d) aktywność na zajęciach

Kolokwium b) ma formę testu składających się z pytań jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia do rozwinięcia na piśmie.
Przełożenie wyników testów na oceny:
50 - 59% poprawnych odpowiedzi = 3.0
60 - 69% poprawnych odpowiedzi = 3.5
70 - 79% poprawnych odpowiedzi = 4.0
80 - 89% poprawnych odpowiedzi = 4.5
90 - 100% poprawnych odpowiedzi = 5.0

Do kolokwium c) student ma nie więcej niż trzy podejścia. Najlepsza ocena ze sprawdzianu jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej. Brak zaliczenia kolokwium c) skutkuje odmową zaliczenia ćwiczeń z prawa podatkowego

Pod uwagę przy wystawianiu oceny bierze się ponadto:
a) znajomość materiału prezentowanego na wykładzie,
b) znajomość wskazanych aktów prawnych,
c) poprawne i precyzyjne posługiwanie się językiem prawniczym,
d) rozumienie zasad tworzenia i zmian prawodawstwa podatkowego,
e) umiejętność przyczynowo-skutkowego opisu znaczenia podatków oraz społecznych postaw względem opodatkowania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. W. Wójtowicz, P. Smoleń (red.), \\\"Prawo podatkowe\\\", Warszawa 2017
2. A. Gomułowicz, J. Małecki, „Podatki i prawo podatkowe”, Warszawa 2011
3. www.pit.pl

Literatura uzupełniająca:
1. B. Brzeziński (red.) Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie. Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.
2. C. Kosikowski: Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007.
Inne ciekawe materiały - podawane na bieżąco, również online
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo podatkowe
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.