Zamówienia publiczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Michał Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa zamówień publicznych oraz normami tego prawa
C2 - w zakresie wiedzy zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, nauka stosowania procedur ujętych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
C3 w zakresie wiedzy prezentacja rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, aktualnych stanowisk Urzędu Zamówień Publicznych i utrwalonych linii orzeczniczych Zespołu Arbitrów i Krajowej Izby Odwoławczej
C4 w zakresie umiejętności uzyskanie umiejętności sporządzania pism w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
C5 w zakresie kompetencji społecznych możliwość oceny roli przepisów o udzielaniu zmówień publicznych w wydatkowaniu środków publicznych oraz stosowaniu prawa cywilnego przez organy administracji publicznej.
Wymagania wstępne
W1 umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce stosowania procedury udzielenia zamówienia publicznego.
W2 - umiejętność interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
W3 - posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa zamówień publicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W06
K_U01
K_U02
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
K_U02
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04
K_K03
Metody dydaktyczne
\\\"Słowne: wykład, dyskusja, debata
Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja orzecznictwa, wzorcowych regulaminów zamówień publicznych, dokumentów
Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, dyskurs\\\"
Treści programowe przedmiotu
Cele procedury udzielania zamówienia publicznego. Racjonalne wydatkowanie środków. Przejrzyste wydatkowanie środków. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (zakres podmiotowy i zakres przedmiotowy). Wyłączenia obowiązku stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Progi kwotowe. Zasady ogólne prawa zamówień publicznych. Przygotowanie postępowania: opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wyjaśnianie i modyfikacja SIWZ. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu i zasady dokonywania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Warunki, opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. Zasady wnoszenia i zatrzymania wadium. Związanie ofertą. Kryteria oceny ofert. Podwykonawstwo. Unieważnienie postępowania. Wybór najkorzystniejszej oferty. Tryby udzielania zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej. Umowa o zamówienie publiczne. Dokumentacja postępowania. System kontroli zamówień publicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia odbywa się na podstawie przeprowadzonego testu wielokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań. Test ma za zadanie sprawdzenie realizacji celów zajęć w obszarach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.
Na ocenę bardzo dobrą należy uzyskać 90 % pozytywnych odpowiedzi.
Na ocenę dobrą należy uzyskać 70 % pozytywnych odpowiedzi.
Na ocenę dostateczną należy uzyskać 60 % pozytywnych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Zamówienia publiczne nie są trudne, J. Olszewska-Stompel, J. Rokicki, Warszawa 2012.
2. K. Puchacz, Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych, Gdańsk 2010.
3.P. Banasik, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Wrocław 2011.
Literatura uzupełniająca
1. P. Banasik, Dokumenty i dokumentowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wrocław 2011.
2. \\\"P. Banasik, Najczęstsze błędy i uchybienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wrocław 2012.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Zamówienia publiczne
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.