Organizacja ochrony środowiska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Kamila Sobieraj
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Poznanie obowiązujących przepisów z zakresu organizacji ochrony środowiska;
C2 - Poznanie kluczowego orzecznictwa sądów unijnych i krajowych w omawianym zakresie;
C3- Przekazanie wiedzy praktycznej nt. kompetencji i zadań organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa administracyjnego;
W2- posiadanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu publicznego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K _W01 Zna podstawową terminologię z zakresu organizacji ochrony środowiska
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki ekologicznej
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań odnoszących się do ochrony środowiska
KW_08 Ma podstawową wiedzę o organach ochrony środowiska, ich strukturze, podziale ich zadań i kompetencji, wzajemnych relacjach pomiędzy tymi organami

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych, aktualnych problemów z zakresu organizacji ochrony środowiska, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych;
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego z zakresu organizacji ochrony środowiska;
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów z zakresu organizacji ochrony środowiska;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, w szczególności konieczność aktualizacji swej wiedzy mając na względzie bardzo często zmieniające się normy prawa ochrony środowiska
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja;
Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych (w tym multimedialnych) środków dydaktycznych, e-learning;
Praktyczne: analiza case study
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe konwencje terminologiczne z zakresu prawa ochrony środowiska. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie ochrony środowiska. Systematyka prawa ochrony środowiska. Kształtowanie się prawa ochrony środowiska na arenie międzynarodowej, unijnej. System organów i instytucji ochrony środowiska w prawie UE. System organów i instytucji ochrony środowiska w Polsce. Kompetencje poszczególnych organów i instytucji ochrony środowiska. Postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska. Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna w ochronie środowiska
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
W: nie zna nawet w podstawowym zakresie organów ochrony środowiska (nie jest w stanie nawet ich kompleksowo wymienić, w podstawowym zakresie scharakteryzować ich zadania); nie zna źródeł prawa ochrony środowiska;
U: nie potrafi nawet w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu organizacji ochrony środowiska;
K: nie jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny w dyskusji dotyczącej skuteczności systemu organów ochrony środowiska;

ocena dostateczna:
W: zna podstawowe organy ochrony środowiska (jest w stanie je wymienić kompleksowo i w podstawowym zakresie scharakteryzować ich zadania); zna podstawowe źródła prawa ochrony środowiska;
U: potrafi w stopniu podstawowym posługiwać się terminologią z zakresu organizacji ochrony środowiska;
K: jest w stanie zakomunikować w podstawowym zakresie własne stanowisko, wyrazić swoją ocenę w dyskusji dotyczącej skuteczności systemu organów ochrony środowiska;

ocena dobra:
W: kompleksowo charakteryzuje organy ochrony środowiska; zna regulacje z zakresu organizacji ochrony środowiska; zna podstawowe źródła prawa ochrony środowiska,
U: bez problemów posługuje się podstawową terminologią z zakresu organizacji ochrony środowiska;
K: potrafi sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie obecnych problemów systemu organów ochrony środowiska;

ocena bardzo dobra:
W: ma uporządkowaną wiedzę w zakresie źródeł prawa ochrony środowiska, zna proces kształtowania się organów i służb ochrony środowiska i ich genezę, główne kierunkach ich ewolucji; ma uporządkowaną wiedzę nt. regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania organów ochrony środowiska, ich struktury, podziału ich zadań i kompetencji, wzajemnych relacjach pomiędzy tymi organami;
U: w sposób uporządkowany potrafi posługiwać się terminologią z zakresu organizacji ochrony środowiska; potrafi zaproponować rozwiązanie prezentowanych casusów, odnieść się do prezentowanych różnych stanowisk przedstawicieli doktryny prawniczej, przedstawianych orzeczeń sądów unijnych i krajowych;
K: potrafi w szybki i kompleksowy sposób sformułować wnioski, wyrazić swoją opinię w zakresie obecnych problemów systemu organów ochrony środowiska

Sposób weryfikacji wiedzy: egzamin pisemny (90%), udział w dyskusji w trakcie wykładu (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Rudnicki (red.), Organizacja Ochrony Środowiska, wyd. KUL, Lublin 2011;
M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2018;

Literatura uzupełniająca:
A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Warszawa 2015
M.M. Kening-Witkowska, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012;
B. Rakoczy, B. Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015;
B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, C.H. Beck, Warszawa 2009;
P. Korzeniowski, Prawa i obowiązki przedsiębiorców w prawie ochrony środowiska. Zarys encyklopedyczny, Difin, Warszawa 2010
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Organizacja ochrony środowiska
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.