Prawo finansów publicznych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Rafał Sura prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C- 1. Zapoznanie z terminologią z zakresu prawa finansów publicznych, źródłami prawa finansowego oraz z podstawowymi cechami i funkcjami charakterystycznymi dla prawa finansowego.
C - 2. Prezentacja podmiotów uczestniczących w stosunkach prawno finansowych.
C - 3. Prezentacja zasad funkcjonowania instytucji prawnofinansowych (np. NBP, budżet, Skarb Państwa, Minister Finansów), w tym także technik i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących budżetu, sektora finansów publicznych deficytu długu publicznego struktury dochodów i wydatków
C- 4. Zapoznanie ze strukturami organizacyjnymi w ramach sektora finansów publicznych. Prezentacja norm materialnoprawnych i proceduralnych i ich zastosowanie w prawie budżetowym.
Wymagania wstępne
W - 1 Przybliżenie problematyki finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarki budżetowej państwa i samorządu terytorialnego
W- 2 Poszerzenie wiedzy studentów na temat organizacji finansowej związków publiczno – prawnych [ państwo, samorząd terytorialny, Unia Europejska], wzajemnych oddziaływań procesów finansowych na zjawiska gospodarcze, wpływu finansów publicznych na kształtowanie dochodów społecznych, oraz praw i obowiązków obywateli w przedmiocie finansów publicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 - Znajomość i rozumienie terminologii prawnofinansowej.
K_W04 - Podstawowa wiedza o źródłach prawa finansowego i hierarchii norm prawnych. Znajomość ogólnych zasad tworzenia prawa finansowego i jego stosowania w praktyce (procedura budżetowa dotycząca ustawy budżetowej oraz uchwał budżetowych).
K_W06- Znajomość podstawowych cech i funkcji prawa finansów publicznych i rozumie zasady ich funkcjonowania. Wiedza o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnofinansowych (np. podmioty prawa publicznego, beneficjenci środków publicznych)
K_W07 - Podstawowa wiedza o instytucjach prawnofinansowych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych (budżet, jednostki sektora finansów publicznych, dług publiczny). Znajomość i rozumienie sposobów funkcjonowania wybranych instytucji prawno finansowych.
K_W10- Podstawowa wiedza o relacjach między strukturami organizacyjnymi w ramach sektora. Znajomość metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących budżetu, sektora finansów publicznych deficytu długu publicznego struktury dochodów i wydatków, pozwalających opisywać struktury i instytucje finansowoprawne a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01- Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych, gospodarczych i społecznych oraz powiązania ich z różnymi obszarami wiedzy prawniczej.
K_U02- Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa finansowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnofinansowych, gospodarczych, społecznych
K_U03- Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnofinanowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01- Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy,), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Planowane metody dydaktyczne to:
- Wykład konwersatoryjny,
- wykład informacyjny,
- dyskusji dydaktycznej
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie finansów publicznych
Funkcje finansów publicznych
Pojęcie i charakter prawa finansowego
Źródła prawa finansowego
Podstawowe pojęcia ustawy o finansach publicznych
Zasady publicznej gospodarki finansowej
Formy funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
Fundusze celowe
Pojęcie i charakter budżetu
Zasady budżetowe
Treść budżetu
Procedura budżetowa
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Zna nikle lub nie zna terminologii z zakresu finansów publicznych.
(U)
Nie potrafi samodzielnie uzyskać wiedzy.
Nie potrafi zdobywać informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na ich podstawie krytycznych sądów.
(K)
Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Zna dostatecznie terminologię z zakresu finansów publicznych.
Ma ogólną wiedzę obejmującą terminologię związaną z funkcjonowaniem struktury finansów publicznych.
Ma wiedzę o relacjach między jednostkami sektora finansów publicznych oraz o relacjach między organami właściwymi w sprawach finansów publicznych.
(U)
Potrafi z zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy.
(K)
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa finansów publicznych.

OCENA DOBRA
(W)
Ma dużą wiedzę o relacjach między strukturami w finansach publicznych, a także między jednostkami sektora finansów publicznych.
Ma dużą wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na podejmowanie decyzji administracyjnych.
(U)
Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów.
Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy w zakresie finansów publicznych analizować stan prawny, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu skutecznego rozstrzygania problemów.
(K)
Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu finansów publicznych oraz refleksji nad dylematami etycznymi.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji z zakresu funkcjonowania finansów publicznych w Polsce.
(U)
Potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie terminologią stosowaną w systemie finansów publicznych.
Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa finansów publicznych oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona.
(K)
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu na tematy z prawa finansów publicznych oraz refleksji nad dylematami etycznymi.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. C. Kosikowski, E. Ruśkowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2007
2. E. Chojna – Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Prawo finansów publicznych
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W09Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.