Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paulina Woś
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W kategorii wiedzy:
- umiejscowienie i zaprezentowanie znaczenia prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego;
- przedstawienie terminologii prawniczej z zakresu prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego i jej zastosowania;
- prezentacja wiedzy o źródłach prawa z zakresu prawa zabezpieczającego i egzekucyjnego i ich hierarchii, a także zasad ich tworzenia i wykładni;
- prezentacja wiedzy o instytucjach procesowych i podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych w postępowaniu egzekucyjnym oraz o zasadach ich funkcjonowania
przedstawienie wiedzy o międzynarodowych aspektach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;
- zapoznanie z regułami stosowania norm procesowych w zakresie postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego;
- uporządkowanie wiedzy w zakresie norm proceduralnych i procesu ich stosowania;
- przedstawienie normatywnych i praktycznych aspektów przedsiębiorczości;
- zaprezentowanie unormowań postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w wymiarze praktycznym i z uwzględnieniem stanowiska judykatury
W kategorii umiejętności:
- zaprezentowanie i nabycie umiejętności sporządzenia podstawowych pism procesowych z zakresu objętego tematyką wykładu (m.in. wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zażalenia na postanowienie o udzieleniu bądź odmowie udzielenia zabezpieczenia, wniosku o wszczęcie egzekucji, skargi na czynności komornika, pozwu przeciwegzekucyjnego) i wykorzystanie w tym zakresie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także interpretowanie i wykładnia przepisów oraz orzecznictwa w celu rozwiązania problemów prawnych;
- formułowanie i analiza problemów prawnych i etycznych, posługiwanie się pojęciami prawnymi
analizowanie przyczyn i przebiegu wybranych sytuacji procesowych i wskazywanie ich skutków prawnych;
- samodzielne merytoryczne argumentowanie prawnicze, wypowiadanie się w sposób precyzyjny przy użyciu języka specjalistycznego;
- samodzielne przygotowanie pism procesowych w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym
W kategorii kompetencji społecznych:
- uświadomienie różnych aspektów egzekucji komorniczej z punktu widzenia dłużnika i wierzyciela, uświadomienie wagi zachowania się w sposób profesjonalny;
- nabycie umiejętności przewidywania i oceny, kiedy należy zabezpieczyć powództwo;
- dyskusja ze specjalistą – praktykiem;
- uświadomienie zalet i wad pracy komornika, co może się przyczynić do podjęcia decyzji o wyborze zawodu po ukończeniu studiów prawniczych;
- uświadomienie poziomu wiedzy i potrzeby jej aktualizowania, motywowanie do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności;
- ukierunkowanie na odpowiednią ocenę priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbałość o terminową i efektywną realizację zadań jako podstawa funkcjonowania uczestnika postępowania cywilnego;
- wdrożenie do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy.
Wymagania wstępne
wymaganiem jest ukończenie co najmniej 2 roku studiów
pomocna może być znajomość prawa prywatnego (prawa cywilnego i prawa handlowego), a także przepisów postępowania cywilnego, w szczególności Części I Kodeksu postępowania cywilnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY student
K_W01 ma podstawową wiedzę dotyczącą najważniejszych regulacji będących podstawą zabezpieczenia roszczenia oraz egzekucji sądowej,
K_W02 rozumie istotę postępowania zabezpieczającego i odróżnia ją od funkcji jaką pełni powództwo,
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego,
K_W04 ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego i ich hierarchii,
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego,
K_W06 ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych w postępowaniu egzekucyjnym oraz o zasadach ich funkcjonowania,
K_W07 ma podstawową wiedzę o instytucjach procesowych i organizacji postępowania cywilnego,
K_W08 ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi a także między instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej
K_W09 ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa,
K_W10 zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla postępowania cywilnego,
K_W12 ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania,
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI student
K_U01 potrafi ocenić i wybrać odpowiedni sposób zabezpieczenia roszczenia oraz samodzielnie sformułować wniosek o jego udzielenie albo zażalenie w przypadku niekorzystnego postanowienia
potrafi sporządzić najważniejsza pisma procesowe w postępowaniu egzekucyjnym, zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela,
K_U02, K_U05, K_U06, K_U09, K_U10 opracowuje samodzielnie strategię wykonania tytułu egzekucyjnego, myśląc przyszłościowo, potrafi zabezpieczyć roszczenie przed jego uwzględnieniem oraz wybrać najlepszy sposób skutecznego wykonania tytułu egzekucyjnego (także europejskiego)
analizuje sytuację kontrahenta (drugiej strony umowy cywilnoprawnej),
K_U03 posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych,
K_U07 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych, jak i innych dyscyplin,
K_U08 potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz porozumiewać się nim w sposób precyzyjny i spójny, zarówno ze specjalistami, jak i osobami spoza ich grona,
K_U11 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin,
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze postępowania cywilnego

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH student
K_K01 jest świadomy procesów gospodarczych oraz szerokiego zjawiska tzw. windykacji i niewypłacalności dłużników,
K_K02, K_K03 odpowiednio ocenia priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania,
K_K01 jest świadomy procesów gospodarczych oraz szerokiego zjawiska tzw. windykacji i niewypłacalności dłużników,
K_K02, K_K03 odpowiednio ocenia priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań,
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, zwłaszcza w toku postępowania egzekucyjnego,
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności,
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy,
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
- słowne: wykład, dyskusja, pogadanki ze specjalistami (komornikiem)
- oglądowe: prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo,
- praktyczne: analiza norm prawnych i orzecznictwa, przygotowanie pism procesowych i sądowych, rozwiązywanie kazusów.
Treści programowe przedmiotu
Wykład składa się z dwóch części:
1) postępowanie zabezpieczające;
2) postępowanie egzekucyjne.

Ad 1) Przy charakterystyce postępowania zabezpieczającego szczególny nacisk położony jest na wymogi poprawnie skonstruowanego wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz sposoby zabezpieczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Ad 2) Przy omówieniu postępowania egzekucyjnego – poza klasycznymi tematami jak m.in. podstawy i organy egzekucji, przebieg postępowania egzekucyjnego, środki zaskarżenia i powództwa przeciwegzekucyjne oraz ograniczenia, sposoby i rodzaje egzekucji – prowadzący kładzie nacisk charakterystykę różnych aspektów zawodu komornika.

Podczas całego wykładu przytaczane są liczne orzeczenia sądowe (także Trybunału Konstytucyjnego) oraz kazusy z praktyki prowadzącego.
Tradycyjnie też na jeden z ostatnich wykładów zapraszany jest komornik sądowy lub asesor komorniczy, który odpowiada na pytania studentów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w zajęciach jest obligatoryjny (dopuszcza się jedną nieobecność)
Poprawne rozwiązanie testu stanowi 100% oceny zaliczeniowej wykładu.
Test jednokrotnego wyboru zawierający 15 pytań z zakresu postępowania zabezpieczającego i 25 pytań z zakresu postępowania egzekucyjnego.
Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
Punktacja:
21 – 24 pkt 3,0
25 – 29 pkt 3,5
30 – 34 pkt 4,0
35 – 37 pkt 4,5
38 – i więcej 5,0
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Misztal-Konecka, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2019.
D. Zawistowski, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:
A. Marciniak, Sądowe postępowanie egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2013.
M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, wyd. 3, Warszawa 2016.
E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do części II i III k.p.c., wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich 2009.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę