Rzymskie prawo publiczne (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Izabela Leraczyk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie procesu kształtowania się instytucji rzymskiego prawa publicznego
C2 - zapoznanie z terminologią jurydyczną
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z historii starożytnej (wiedza wymagana dla absolwentów szkół średnich)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych w starożytnym Rzymie, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa rzymskiego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa rzymskiego i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.
K_W11 Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne oraz rządzące nimi prawidłowości. Identyfikuje w tym zakresie kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin prawa

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza przypadków, prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje powstanie i rozwój państwa rzymskiego. Przedstawia:
(1)ustrój polityczny i społeczny Rzymu królewskiego (początki państwa rzymskiego, pierwotna organizacja państwa),
(2)organizację polityczną i społeczną w okresie republiki,
(3)ustrój państwa w dobie pryncypatu,
(4)cesarstwo rzymskie w okresie dominatu,
(5)źródła prawa rzymskiego,
(6)administrację terytorialną,
(7)organizację armii rzymskiej,
(8)dochody, wydatki publiczne, system monetarny,
(9)religie państwa rzymskiego,
(10)podstawowe informacje na temat prawa karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustnej, trzy pytania. Zaliczenie egzaminu na podstawie udzielenia przynajmniej 50% prawidłowych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Prawo rzymskie publiczne, Warszawa 2017.
J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2011.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Ziółkowski, Historia Rzymu, Poznań 2008.
K. Burczak, A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2014.
M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych – łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, wyd. 3, Kraków 2002.
G. Alföldy, Historia społeczna starożytnego Rzymu, tł. A. Gierlińska, Poznań 1998.
M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1990
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin